Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSEKRŐL

2021. 02. 10. TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI ÉS ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉSEKRŐL Utolsó módosítás: 2023. 08. 15. 14:24

I. Kereskedelmi igazgatási ügyek:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján, aki Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni – az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével – köteles erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. A kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedő a törvény keretein belül maga választhatja meg.

Kereskedelmi formák:

 1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
 2. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
 3. bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
 4. vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
 5. közterületi értékesítés,
 6. közvetlen értékesítés,
 7. üzleten kívüli kereskedelem,
 8. csomagküldő kereskedelem,
 9. automatából történő értékesítés
 10. közlekedési eszközön folytatott értékesítés

Üzlet:

       – kizárólag üzletben forgalmazható termékek értékesítése esetén csak a kereskedelmi hatóság által kiadott működési engedéllyel,

 – egyéb esetben az üzlet üzemeltetésére irányuló szándéknak a kereskedelmi hatóságnak történő bejelentését követően üzemeltethető.  

A kereskedelmi tevékenység és a működési engedély adataiban történt változást, valamint a kereskedelmi tevékenység megszűnését be kell jelenteni.

A működési engedély iránti kérelmet, illetve a kereskedelmi tevékenység bejelentését a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani.  A nyomtatványlapok a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek. (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11. irodahelyiség) A nyomtatványlapokon fel vannak tüntetve a bejelentéshez és a kérelemhez becsatolandó okiratok, mellékletek. A kérelem és bejelentés illetékmentes.

Kapcsolódó nyomtatványok:

– Kérelem működési engedély iránt

– Kérelem működési engedély módosítása iránt

– Kérelem módosított működési engedély iránt személyi változás miatt

– Kérelem módosított működési engedély iránt termékkör változás esetén

– Bejelentés kereskedelemi tevékenység folytatására

– Bejelentés kereskedelmi tevékenység adatváltozásáról

– Bejelentés üzlet megszűnéséről

– Bejelentés üzlet nyitvatartási rendjéről

II. Szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos ügyek:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján szálláshely-szolgáltatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.  

A szálláshely-üzemeltetési tevékenység adataiban történt változást, a tevékenység megszűnését be kell jelenteni az eljáró hatóságnak.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.2O.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) határozza meg Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely – üzemeltetési tevékenység bejelentésére vonatkozó részletes szabályokat.

Nem üzleti célú, közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatási tevékenység akkor folytatható, ha a 173/2003. (X.28.) Korm.rendelet alapján a nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a szolgáltató a szálláshely fekvése szerinti település jegyzőjéhez benyújtotta. A szolgáltató nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a kérelmet véglegessé vált döntéssel elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.  

A szálláshely-üzemeltetésre irányuló bejelentést a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani. A nyomtatványlapok a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11. számú irodahelyiség). A nyomtatványlapokon fel vannak tüntetve a bejelentéshez és a kérelemhez becsatolandó okiratok, mellékletek. A kérelem és bejelentés illetékmentes.

Kapcsolódó nyomtatványok:

– Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására

– Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszűnéséről

– Kérelem nem üzleti célú, közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás nyilvántartásba vételére

– Bejelentés nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatási tevékenység megszűnéséről

III. Telepengedély, ipari tevékenység bejelentésének ügye:

A jegyző az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek esetében, valamint a R. 2. mellékletében meghatározott tevékenységek esetében, ha a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen folytatják, valamint nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik, bejelentés (formanyomtatvány) alapján a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi, amelyről igazolást állít ki. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt írásban megküldi a bejelentőnek, és a jogszabályban megjelölt hatóságoknak.

A kérelmet és a bejelentést a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani.  A nyomtatványlapok a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 14.  számú irodahelyiség). Az ipari tevékenység bejelentése   illetékmentes, a telepengedély iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díj köteles.

Kapcsolódó nyomtatványok:

– Kérelem telepengedély kiadásához

– Kérelem módosított telepengedély kiadásához

– Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról

– Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység változásáról

IV. Zenés, táncos rendezvénytartási engedély ügyek:

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket

 1. az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
 2. az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja.  (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).

A kérelmet a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani.  A nyomtatványlapok a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek. (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11-14. irodahelyiségek).

Kapcsolódó nyomtatvány:

– Kérelem rendezvénytartási engedély iránt

V. Közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével kapcsolatos ügyek:

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet hatálya a rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást cselekvéssel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával megvalósító 14. életévüket betöltött természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy közigazgatási bírsággal szankcionál.

A bejelentést    Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani.  A nyomtatványlapok a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek. (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 14. számú irodahelyiség).

Az eljárás illetékmentes.

Kapcsolódó nyomtatvány:

– Bejelentés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megsértéséről

VI. Hatósági bizonyítvány kiadása:

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.  Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

A kérelmet a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani. A nyomtatványlap a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek. (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11., 14.  számú irodahelyiségek). Az eljárás illetékmentes.

Kapcsolódó nyomtatvány:

– Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt

VII. Termőföld adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi kifüggesztése:

Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (X.II.12.) Korm. rendelet  alapján a Földforgalmi törvényben meghatározott mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya eladása, illetve haszonbérbe adása esetén a tulajdonosnak, illetőleg haszonbérbe adónak kérelmet kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére az adásvételi szerződés vagy haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt.   

A kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani és csatolni a jogszabályban meghatározott adásvételi, illetve haszonbérleti szerződés példányokat.

A kérelmet a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságára kell benyújtani.  A nyomtatványlap a www.gyongyos.hu honlapon elérhetőek, vagy az Igazgatóságon beszerezhetőek. (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11. számú irodahelyiség).

Az eljárás illetékmentes.

VIII. A vásárok, a piacok és a bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése:

Vásár rendezését, piac tartását a piac helye szerint illetékes települési jegyző engedélyezi, a helyi termelői piacot a piac helye szerint illetékes települési jegyző veszi nyilvántartásba.  Az eljárásról a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet rendelkezik.

A vásár-, illetve piacüzemeltetetési engedély iránti kérelmet, helyi termelői piac tartására vonatkozó bejelentést – a nyomtatványlap elérhető a www.gyongyos.hu honlapon – a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságához (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11. sz. irodahelyiség) kell benyújtani, és a nyomtatványban megjelölt mellékleteket kell becsatolni.

Az eljáró hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági Osztályát – a reájuk irányadó szakkérdésekben – szakhatóságként vonja be az eljárásba.  

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és annak fenntartóját, valamint az erre irányuló bejelentés alapján a helyi termelői piacot nyilvántartásba veszi.

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozóan bejelentést kell tenni a települési jegyzőhöz, aki a bejelentés alapján a bevásárló központot nyilvántartásba veszi.

A bejelentés nyomtatvány elérhető a www.gyongyos.hu honlapon, vagy beszerezhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11.  sz. irodahelyiség).

Kapcsolódó nyomtatványok:

– Bejelentés bevásárlóközpont üzemeltetésére

– Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetésére

IX. Talált tárgyak ügye:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVII. Fejezete a találás szabályairól:

Ha valaki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi, megszerzi annak tulajdonjogát, ha arra igényt tart feltéve, hogy

a) megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és

b) a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

Ha a dolgot többen találják meg, a találótársakat a találó jogai együttesen, egymás között egyenlő arányban illetik meg és kötelességei egyetemlegesen terhelik. Találótárs az is, aki a dolgot elsőként felfedezte és annak birtokbavételére törekedett, de végül más vette azt előbb birtokba.

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.

Talált tárgyak kezelését a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága (Gyöngyös, Fő tér 13., földszint 11. sz. irodahelyiség) végzi.

X. Központi címregiszter vezetése, címképzés:

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján Magyarország területén található ingatlannak a kormányrendelet szerinti eljárásrend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.

Házszám hiánya esetén a házszám megállapításáról, illetve, ha az újraházszámozás elkerülhetetlen, akkor a házszám módosításáról az eljáró szerv egyedi döntést hoz.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati képviselő-testületi döntés meghozatalára is sor kerül. A címekben (házszámban, közterület elnevezésben) történt változásról a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal az érintett ingatlanok tulajdonosait, illetve az ingatlanba bejelentett személyeket a döntés megküldésével, illetve hirdetményi úton tájékoztatja.

Címváltozás esetén a lakcímkártya cseréje szükséges, amely illetékmentesen kérhető a Kormányablakokban (Gyöngyös, Eszperantó u. 2. és Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 37.).  

Kapcsolódó nyomtatvány:

– Kérelem cím megállapítására és módosítására

XI. Hagyatéki ügyintézés:

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény értelmében minden haláleset után hivatalból meg kell hallgatni az elhunyt vér szerinti rokonait, hozzátartozóit, feltételezhető örökösét, illetve azt, aki ezen adatokról hatóságunkat tájékoztatni tudja az elhunyt hagyatékával kapcsolatban.

A hagyatéki eljárást le kell folytatni, amennyiben az elhunyt után ingatlan, vagy leltározás alá eső ingóvagyon maradt. Nemleges nyilatkozattétel esetén az eljárás megszüntetésre kerül.

Hagyatéki eljárásban az elhunyt állandó lakóhelye szerinti jegyző illetékes.

Ügymenet:

– A halottvizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányát, a halálesetet anyakönyvező anyakönyvvezető, az elhunyt lakóhelye szerint illetékes jegyzőjének megküldi.

–    A halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozó/temetést intéző írásban megkeresésre kerül, a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges nyilatkozattételre.

A hagyatéki leltár felvételéhez az alábbi okmányokat, iratokat kell bemutatni:

 • Halotti anyakönyvi kivonatot /másolat is elfogadható/,
 • Ingatlanvagyon esetén, amennyiben rendelkezésére áll, egy régi tulajdoni lap másolatot, vagy bármilyen iratot, amely az ingatlan adatait tartalmazza. (helyrajzi szám)
 • Nyugdíjszelvényt /ha az elhunyt nyugdíjas volt/,
 • Életbiztosítási kötvényt,
 • Gépjármű, utánfutó forgalmi engedélyét,
 • Kárpótlási jegyet, vagyonjegyet, részjegyet, részvényt vagy bármilyen értékpapírt, amely az elhunyt személy nevére szól,
 • Pénzintézetnél vezetett számla (pl.: lakossági folyószámla, betéti számla, devizaszámla stb.) utolsó havi számlakivonatát,
 • Fenntartásos betétkönyv, gépkocsi nyereménybetétkönyv stb.
 • Írásbeli végrendelet
 • Temetési számlákat,
 • Társasági szerződés fénymásolatát vagy bírósági cégbejegyzés fénymásolatát /abban az esetben, ha az elhunyt személy társas vállalkozás tagja volt/
 • Törvényes örökösök adatait /név /születés és házassági név/ pontos születési adat, anyja neve, utolsó lakóhelyének címe/.

A hagyatéki eljárás során az alábbi hatóságok megkeresése történik, adatszolgáltatás érdekében:

 • Országos Földhivatali Nyilvántartó rendszer az ingatlan tulajdon pontosítása érdekében,
 • Polgármesteri Hivatalok az ingatlanok adó- és értékbizonyítványának bekérése miatt.

A megkért iratok beérkezése után a hagyatéki leltártervezetet elkészítése és megküldése az adó- és értékbizonyítvánnyal együtt az érdekelteknek.

Amennyiben a leltártervezetben foglaltakon felül további, a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgy rögzítése szükséges a leltárban, azt a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelenthetik be a hagyatéki hatóságnál (Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., földszint).

Az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben a közléstől számított 15 napon belül – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvényben foglaltak szerint –fellebbezéssel élhetnek az ingatlan fekvése szerinti, és az adó- és értékbizonyítványt kiállító jegyzőnél.

A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó-és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálás után küldi meg a közjegyzőnek. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a hagyatéki eljárás szabályai az irányadók.

Kapcsolódó nyomtatvány:

– Nyilatkozat hagyatéki ügyben

XII. Anyakönyvi kivonatok kiállítása:

A 2014. július 1-től bevezetett Elektronikus Anyakönyvi rendszer keretében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet rendelkezik – többek között – az anyakönyvezés szabályairól, valamint az anyakönyvi okiratok kiadásának rendjéről és határidejéről. Változás, hogy az anyakönyvi kivonatok kiadása nem az anyakönyvezéssel egy időben történik, az adatok rögzítése több időt vesz igénybe. Az anyakönyvi kivonatok igénylésére rendszeresített formanyomtatvány letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül, valamint elérhető a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyöngyös, Fő tér 13.) ügyfélszolgálatán. Az anyakönyvi okiratok az elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzéstől számított 8 napon belül kerülnek kiállításra és megküldésre a kérelmezőnek/temetést intézőnek postai úton, hivatalos iratként.

Kapcsolódó nyomtatvány:

– Anyakönyvi kivonat iránti kérelem