Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés
Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

Tájékoztató a lakosság számára

2021. 06. 14. Tájékoztató a lakosság számára Utolsó módosítás: 2021. 12. 06. 15:08

Tájékoztató elektronikus ügyintézésről

Általános tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Hatályos: 2021. december 8-tól.

I.

Általános tájékoztató

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési törvény nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Természetes személy részére az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez ügyfélkapu regisztráció szükséges, mellyel kapcsolatos tájékoztatás elérhető a https://regi.ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon.

II.

1. Űrlapok, elektronikusan indítható eljárások

Gyöngyös Városi Önkormányzat és a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban együtt: Önkormányzat) az E-Önkormányzat Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap publikált elektronikus nyomtatványain keresztül biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.

Az E-Önkormányzat Portálon történő elektronikus ügyintézésről szóló részletes tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/sites/asp/files/2020-05/elektronikus-ugyintezes-az-onkormanyzati-hivatali-portalon_20200522.pdf

Az ügyfelek az elektronikus ügyintézés keretében az alábbiakban felsorolt, strukturált űrlapok kitöltésével kezdeményezhetnek eljárást:

Adóügyek:

 1. Adatbejelentés a gépjárműadóról
 2. Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról
 3. Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építményadóról
 4. Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
 5. Adó- és értékbizonyítvány kiállítási kérelem
 6. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2018.12.31-ig)
 7. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2019.01.01-től)
 8. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2020.01.01-től)
 9. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról (2021.01.01-től)
 10. Automatikus részletfizetési kérelem
 11. Bejelentkezés, változás-bejelentés
 12. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 13. Bevallás előrehozott helyi adóról
 14. Bevallás ideiglenes helyi iparűzési tevékenységről
 15. Erdőnek minősülő termőföld haszonbérbe adásából, valamint az erdőnek minősülő termőföldön folytatott társult erdőgazdálkodásból származó jövedelem adómentességéről szóló kiegészítő nyilatkozat
 16. Iparűzési adó előleg módosítási kérelem
 17. Kombinált áruszállítás bejelentése
 18. Kérelem adófelfüggesztésre
 19. Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
 20. Kérelem költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolására
 21. Kérelem közlekedőképesség minősítése iránt
 22. Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
 23. Megkeresés köztartozás behajtására
 24. Méltányossági, fizetési könnyítés kérelem
 25. Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
 26. Talajterhelési díj bevallás
 27. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adójához kapcsolódó bevallás
 28. Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem

Általános vagy egyéb igazgatási ügyek

 1. Adás-vételi vagy haszonbérleti szerződés közzétételi kérelem
 2. Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben
 3. Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

Ipar-kereskedelem

 1. Szálláshely nyilvántartásba vételi kérelem, bejelentés

Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek

 1. Bejelentés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének elhalálozásáról (lakás)
 2. Bejelentés, kérelem önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz
 3. Kérelem felújítási költség beszámításához

ÁNYK nyomtatvánnyal intézhető peres ügyek

Az ÁNYK támogatási program az alábbi linkről tölthető le:

www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

 1. Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása (K01 nyomtatvány)

Kitöltési útmutató: kitoltesi-utmutato-k01-nyomtatvanyhoz

Nyomtatvány: http://old.gyongyos.hu/doc/jar/GYVO_gyvo_k01.jar

2. Keresetlevél beterjesztése jegyzői birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben (P26 nyomtatvány)

Kitöltési útmutató: kitoltesi-utmutato-p26-nyomtatvanyhoz

Nyomtatvány: http://old.gyongyos.hu/doc/jar/GYVO_gyvo_p26.jar

2. Általános e-papír segítségével történő ügyintézés

Azon ügytípusok esetében, amelyek űrlappal nem támogatottak, kérjük, hogy az e-papír szolgáltatás útján küldjék be a szükséges dokumentumokat e-Papír (gov.hu)

Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.

Amennyiben az ügyfél úgy kíván e-papír kérelmet, iratot, egyéb beadványt benyújtani, hogy az adott beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, a beadványt hatálytalannak kell tekinteni, és ha jogszabály eltérően nem rendelkezik erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatjuk!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rend. 68. § alapján, amennyiben az adott ügytípus elektronikus űrlappal támogatott, úgy joghatályosan e-Papír szolgáltatás útján ügyet nem lehet kezdeményezni (pl.: helyi iparűzési adó). 

 • Nincs helye elektronikus ügyintézésnek:
 • azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi (pl. házasságkötés bejelentése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének kezdeményezése, névváltoztatási kérelmek kezelése)
 • olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető,
 • olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja,
 • olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz.

III.

1. Tájékoztatás a Rendelkezési Nyilvántartás igénybevételének lehetőségéről

A Rendelkezési Nyilvántartás a személyek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván. A szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok és a szervezetek rendelkezhessenek az azonosítási és kapcsolattartási módokról, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételéről.

A Rendelkezési Nyilvántartásban lehetőség van továbbá meghatalmazások megtételére, amely a törvény erejénél fogva azonos joghatás kiváltására alkalmas, mintha azt közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták volna.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat- és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás, vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

Rendelkezési nyilvántartás az alábbi weboldalon tehető, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) útján történő azonosítást követően: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy:

 • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.
 • Tájékoztatás az elektronikus aláírás szükségességéről és módjáról

Az elektronikus úton benyújtott űrlapot és csatolmányait elektronikusan hitelesíteni szükséges.

Az E-ügyintézési törvény végrehajtási rendelete részletesen meghatározza, hogy a dokumentum mikor tekinthető hitelesnek.

Hiteles az elektronikus dokumentum, ha:

 • az teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el,
 • a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv – illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultak – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és – ha jogszabály így rendelkezik – időbélyegzővel látták el,
 • iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,
 • az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette,
 • kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
 • jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

Az egyéb beadványok hitelesítése során elektronikus aláírást, vagy az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítést (AVDH) javasolt alkalmazni. A beadvány és a mellékletek a benyújtást megelőzően kerülnek hitelesítésre.

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésre az alábbi weboldalon van lehetősége az ügyfélnek, ügyfélkapu regisztrációt és belépést követően: https://niszavdh.gov.hu

 • Tájékoztatás elektronikus úton történő kézbesítésről

Természetes személy biztonságos kézbesítési címe az ügyfélkapu tárhely (KÜNY tárhely), az ide érkezett küldeményekről pedig e-mailben kap értesítést.

Természetes személy a III.1. pontban ismertetett, Rendelkezési Nyilvántartásban tárolt, ügyintézési rendelkezésben jogosult megadni hivatalos elérhetőséget.

Amennyiben a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.

A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.

Ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatában, vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel.

A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények tekintetében a kézbesítés a postai kézbesítéssel azonos joghatállyal bír.

A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül,

 1. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
 2. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy
 3. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére sem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

IV.

Az ügyfél jogai és kötelezettségei az elektronikus eljárás során

1.1. Elektronikus azonosítási kötelezettség

Az ügyintézési cselekményt, vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy az ügyfél neve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.

Az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

A nem elektronikus ügyintézés esetén az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt, vagy megtehető nyilatkozatot elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát.

1.2. Azonosítók és adatok igazolásának kötelezettsége

Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

Olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

1.3. Az ügyfél rendelkezési joga

Az ügyfél az ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat:

 1. elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,
 2. elektronikus azonosítási mód megválasztása,
 3. kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amely alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,
 4. elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,
 5. képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a Rendelkezési Nyilvántartásban meghatalmazás is adható!

Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg, úgy az ügyintézési rendelkezésben tett nyilatkozat e követelményt teljesíti.

A rendelkezési nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervvel szemben hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyintézési rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.

1.4. Az elektronikus tájékoztatáshoz való jog

Az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől annak ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, illetve nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

1.5. Elektronikus fizetés

Természetes személy ügyfél – eltérő rendelkezés hiányában – jogosult az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Gazdálkodó szervezet ügyfél – eltérő rendelkezés hiányában – elektronikus ügyintézés során köteles az ügyintézésért fizetendő közterheket, adminisztratív díjakat, valamint a szolgáltatások ellenértékét elektronikus úton megfizetni.

Az adókötelezettségek teljesítése az ügyfél azonosítását követően az EFER rendszeren keresztül biztosított az E-önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap, az alábbi – Gyöngyös Városi Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett –számlaszámokra:

Ügytípus (adónem)SzámlaszámSzámla megnevezése
Magánszemélyek kommunális adója12001008 – 01519125 – 00900001Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla
Építményadó12001008 – 01519125 – 01000001Építményadó beszedési számla
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó12001008 – 01519125 – 01100008Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla
Helyi iparűzési adó12001008 – 01519125 – 01200005Iparűzési adó beszedési számla
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó12001008 – 01519125 – 01300002Jövedelem adó beszedési számla
Gépjárműadó12001008 – 01519125 – 01400009Gépjárműadó elszámolási számla
Pótlék12001008 – 01519125 – 01500006Pótlék beszedési számla
Bírság12001008 – 01519125 – 01600003Bírság beszedési számla
Idegen bevételek12001008 – 01519125 – 01700000Idegen bevételek elszámolási számla
Egyéb bevételek12001008 – 01519125 – 01800007Egyéb bevételek elszámolási számla
Talajterhelési díj12001008 – 01519125 – 01900004Talajterhelési díj elszámolási számla
Államigazgatási eljárás illeték12001008 – 01519125 – 02000004Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla
Helyi jövedéki adó12001008 – 01519125 – 02100001Helyi jövedéki adó beszedési számla
Előrehozott helyi adó12001008 – 01519125 – 04300001Előrehozott helyi adó beszedési számla

Az elektronikus fizetés bármely MasterCard és VISA bankkártya típussal lehetséges.

V.

1. Elektronikus ügyintézés technikai biztosításával kapcsolatos tájékoztató

1.1. Elvárt biztonsági szint

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartás során az E-ügyintézési törvény 18. § (8) bekezdése szerint jár el.

1.2. Rendelkezésre állás

Az Önkormányzat vállalja, hogy minden héten az ügyfélszolgálati időnek megfelelően hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön 7.30 és 16.00, pénteken 7.30 és 13.30 óra között, 98%-ban biztosítja a rendszer és ezáltal az elektronikus ügyintézés lehetőségét.

1.3. Nem tervezett üzemszünet (általános áramszünet)

Előre nem tervezett üzemszünet vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott működőképességét okozó esemény (a továbbiakban együtt: üzemzavar) bekövetkezése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az üzemzavar bekövetkezését követően haladéktalanul az elektronikus ügyintézés elérhetőségére szolgáló felületen, a magyarorszag.hu honlapon, valamint saját honlapján köteles soron kívül tájékoztatást közzétenni, továbbá értesíteni az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletet.

A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

 1. az üzemzavarral pontosan érintett ügyintézési szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkezett változásokat,
 2. az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfélszolgálati elérhetőségét,
 3. ha az elektronikus ügyintézés más elektronikus felületen is elérhető, és az üzemzavar ezt a felületet nem érinti, a működő felület elérhetőségét.

VI.

1. Adatbiztonsági és adatvédelmi tájékoztatás

Gyöngyös Városi Önkormányzat az adatkezelés során a GDPR, az Infotv. valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak betartásával jár el.

1.1. Adatbiztonsági intézkedések

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatok biztonságos tárolása érdekében – a tudomány és a technológia állásának figyelembevételével – megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, és az adatkezelési tevékenység végzése során mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságát megőrizze.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatok biztonságát az elektronikus szakrendszerekben azáltal biztosítja, hogy az általa használt informatikai rendszer és hálózat egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá számítógépvírusok, számítógépes betörések és szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. Az a biztonságról a vonatkozásában meghatározott szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárások betartásával gondoskodik.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus szakrendszerek tekintetében nem biztosít hozzáférést olyan személyeknek, akik arra nem jogosultak, vagy a hozzáférésre munkájuk végzéséhez nincsen szükségük és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerüljenek.

1.2 Adatvédelem az ügyintézés során

Az érintettek adataihoz az Önkormányzat alkalmazottai férnek hozzá a munkavégzésükhöz szükséges mértékben és ideig, figyelemmel a célhoz kötött adatkezelés elvére.

Az ügyfél jogszabály alapján jogosult arra, hogy elektronikus úton, legfeljebb tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait, mely elektronikus együttműködő szerv, milyen célból és milyen időpontban vette át.

1.3. Az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend

A beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén mind a természetes személy, mind a gazdálkodó szervezet ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és mellékleteit.

Jogszabály alapján az elektronikus ügyintézés egy munkanapot meghaladó szünetelése esetén az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az ügyfelek beadványainak elektronikus utat nem igénylő módon történő fogadását és feldolgozását, abban az esetben is, ha az adott eljárástípusban a vonatkozó jogszabály alapján kizárólag elektronikus ügyintézésre van lehetőség.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ) használatát érintette.

1.4. Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatban:

 1. bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Önkormányzat mely adatait kezeli és milyen célból, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb adatokról, információkról;
 2. bármikor jogosult kérni a kezelt adatainak helyesbítését;
 3. jogosult kérni kezelt adatainak törlését, ha azokat az Önkormányzat jogellenesen kezelte;
 4. jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatok ellenőrzéséig, vagy jogellenes adatkezelés esetén, ha ellenzi az adatok törlését, vagy ha az Önkormányzatnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Önkormányzat működésére és igazgatási tevékenységére vonatkozó adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el: Adatkezelési tájékoztató (gyongyos.hu)

VII.

Ügyfélszolgálat telefonos elérhetősége: +37/510-300

Központi e-mail cím: hivatal@hivatal.gyongyos.hu

VIII.

Az alábbi linken elérhető tájékoztató videók segítséget nyújtanak a fent leírtak gyakorlati alkalmazásában: