Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Tájékoztató az idegenforgalmi adót érintő gyakori kérdésekről

2022. 03. 30. Tájékoztató az idegenforgalmi adót érintő gyakori kérdésekről Utolsó módosítás: 2023. 04. 04. 10:34

Tisztelt Szálláshely-üzemeltető!

Az idegenforgalmi szezon kezdése előtt – hasonlóan, mint 2022-ben – ismét fontosnak véltük felhívni figyelmüket az idegenforgalmi adót érintő legfontosabb aktuális kérdésekre.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idegenforgalmi adóval kapcsolatban Önt, illetve az Ön által képviselt vállalkozást megillető legfontosabb jogokat és előírt kötelezettségeket, valamint bemutatunk néhány általános, a gyakorlatban problémát okozó esetet az ellenőrzés tapasztalatai alapján.

Az idegenforgalmi adónem speciális jellegű, mivel nem az adóalany áll közvetlen kapcsolatban az önkormányzati adóhatósággal, hanem az adózás adóközvetítő útján valósul meg. Az adókötelezettség kizárólag az adóbeszedéssel felruházott személyt / szervezetet terheli; a beszedésre kötelezett tesz adóbevallást, és az az idegenforgalmi adót is a beszedéssel felruházott fizeti meg az önkormányzati adóhatóságnak.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 30. § (1) bekezdés a) pont értelmében adókötelezettség azt a magánszemélyt terheli, aki nem állandó lakosként – azaz a lakcímbejelentés szabályai szerinti lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik az adott önkormányzat illetékességi területén – az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A vendégéjszakát a Htv. 52. § 30. pontja definiálja, e szerint: vendégként eltöltött – éjszakát is magába foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24. óra. Vendégéjszakának tehát az, a településen „idegenként” eltöltött időszak számít, amelynek időtartama a 24 órát nem haladja meg és/vagy ténylegesen magában foglalja az éjszakát, vagy ha a szállásért a vendég ellenértéket nem fizet, akkor annak kalkulálása úgy történik meg, mintha az éjszaka is benne foglaltatna.

A Htv.-vel összhangban Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 27/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet (Ör.) 15-19. §-ai szabályozzák az idegenforgalmi adókötelezettséget.

A Gyöngyös Városi Önkormányzat illetékességi területén az Ör. 16-17. §-a értelmében az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke 2023. évben 550 Ft/fő/éj. A Kormányhivatal törvényességi észrevétele alapján ebben az évben már nincs lehetőség több adómértéket alkalmazni, így a magánszálláshelyek részére 2022-ben biztosított alacsonyabb adómérték 2023. január 1-től kezdődően hatályát vesztette.

Törvényi mentességet élveznek az alábbi személyek (Htv. 31. §):

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a közszolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakás-szövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];
 • Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységében való részvétel céljából – eltöltő egyházi személy;
 • A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek állományába tartozó személy hozzátartozója, ha a vendégéjszakát az állomány tagjának látogatása miatt tölti a szolgálateljesítés vagy a munkavégzés helye szerinti településen lévő, a honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szerv rendelkezése alatt álló, szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen, feltéve, ha a településen való szolgálatteljesítés, munkavégzés időtartama legalább egybefüggő 30 nap.
 • A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák.

Az Ör. 18. § (1) bekezdése alapján mentességet élvez a Nemzeti Sportközpontok Mátraházi Edzőtáborában sporttevékenységgel összefüggésben elhelyezett, Magyarországon a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdése szerinti sportoló, és a 77. § p) pontban meghatározott sportszakember.

Az Ör. 19. §-a szabályozza az adóbeszedésre kötelezett nyilvántartási kötelezettségét. E szerint:

 1. A szálláshely-szolgáltató köteles olyan szálláshely-kezelő szoftvert használni, mely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására, továbbá az idegenforgalmi adó alapja és az igénybe vett adómentesség (Htv. 31. §) megállapítására alkalmas.
 2. Az adóbeszedésre kötelezett szállásadónak a Htv. 31. §-ában tételesen felsorolt adómentességre jogosító tartózkodást az adómentesség tényét megalapozó igazolással igazolnia kell, ennek hiányában az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie.
 3. A jogszabályban előírt bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat – ideértve a gépi adathordozón rögzített elektronikus adatokat, információkat is –, úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az idegenforgalmi adó alapjának, az idegenforgalmi adó összegének, a mentességeknek, továbbá az adó megfizetésének megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen.

A szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák tehát csak abban az esetben mentesek az adó alól, ha a vendég a mentességre való jogosultságát igazolja a szállásadónak, aki erről nyilvántartást vezet!

Néhány mentességi szabály értelmezése

 • A 18. életévét be nem töltött magánszemély mentessége: A mentesség érvényesítése és igazolása a szálláshelykezelő szoftver (vendégkönyv) születési időre vonatkozó bejegyzése alapján történik.
 • A gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély mentessége: A Htv. 52. § 33. pontja szerint szociális intézménynek minősül a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott személyes szociális gondoskodást nyújtó szervezet, vállalkozás. Az önkormányzat illetékességi területén (legalább) egy vendégéjszakát eltöltő magánszemély csak akkor mentes az adókötelezettség alól, ha gyógyintézetben (kórházban) fekvőbeteg-szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben (idősek otthona, szeretetotthon, hajléktalan szálló, nappali melegedő, éjjeli menedék, anyaotthon, családok otthona) ellátott magánszemély. Ebből természetesen az is következik, hogy ha a magánszemély egészségügyi-és szociális ellátására a Htv. szerinti intézményben kerül sor, de elszállásolására szállodában, panzióban, magánszálláshelyen – vagy mindez fordítva –, akkor ezen személyt adómentesség nem illeti meg. Az adómentességhez tehát a két törvényi feltételnek együtt kell teljesülnie.

Az adómenteséget megalapozó egyéb jogszabályok:

Fekvőbeteg szakellátás alatt – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény (Eütv.) alapján – mind az általános, mind a speciális fekvőbeteg-szakellátást érteni kell.

A szociális intézmény fogalmát a Htv. 52.§ 33. pontja definiálja. E szerint szociális intézménynek minősül a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvényben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást vagy támogatott ellátást biztosító szervezet. A Htv. ezen rendelkezésében hivatkozott szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális ellátási törvény) 56. § (2) bekezdése értelmében a személyes szociális gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján biztosított adómentesség: Az adómentesség akkor vehető igénybe, ha a megszálló vendég a településen lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, és ezt – nappali, esti, levelező tagozatos hallgatók számára kiállított – diákigazolvánnyal is igazolni tudja.

Hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen tartózkodó magánszemély adómentessége: például: ha a magánszemély bíróság vagy hatóság idézésére jelenik meg Gyöngyösön, de ide sorolandó az a személyi kör is, amelyik valamely büntetésvégrehajtási intézetben a bíróság által elrendelt vagy kiszabott őrizetbe vételi-, előzetes letartóztatási idejét vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

Szakképzés keretében a településen megszálló vendég adómentessége: Szakképzésnek az iskola rendszerű szakképzés minősül. E jogcímen gyöngyösi szakképzési intézményben tanuló diákok, az intézménnyel felnőttképzési szerződéses kapcsolatban lévő hallgatók mentesíthetők az adófizetési kötelezettség alól.

Szolgálati kötelezettséget teljesítő magánszemély adómentessége: a Htv. 52. § 53. pontja rögzíti az – elmúlt években ezen a címen folyamatosan bővülő – adómentességre jogosultak körét:

 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony,
 • az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
 • a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai szolgálati jogviszony, biztosi jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony,
 • az Állami Számvevőszékről szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
 • a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény szerinti jogviszony,
 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti jogviszony,
 • a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
 • a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szolgálati jogviszony,
 • a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyát szabályozó törvény szerinti rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,
 • a honvédelmi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszony,
 • jogszabály által mentelmi jogot biztosító jogállás,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,
 • az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerinti egészségügyi szolgálati jogviszony keretében végzett kötelezettség.

Gyöngyösön székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozónak vagy munkavállalójának mentessége: E jogcímen az a vállalkozó vagy vállalkozás alkalmazottja mentesíthető, amely vállalkozó vagy vállalkozás Gyöngyösön állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, és csak abban az esetben, ha a munkavállalás céljából ide érkezett vendégek minden kétséget kizáróan – például kiküldetési rendelvénnyel, munkaszerződéssel vagy megbízólevéllel – tudják igazolni a szálláshely-szolgáltatónak, hogy munkavégzés céljából érkeztek Gyöngyösre.

E jogcímen nem mentesíthető az idegenforgalmi adó megfizetése alól, ha egy Budapesten székhellyel/telephellyel rendelkező vállalkozó/vállalkozás alkalmazottja – amely Gyöngyösön székhellyel/telephellyel nem rendelkezik – érkezik munkavégzés céljából Gyöngyösön székhellyel/telephellyel rendelkező céghez. Ezen jogcímen történő mentesítés megítélésében nem csak azt kell vizsgálni, hogy a munkavégzés helye Gyöngyösön székhellyel/telephellyel rendelkező cég-e, hanem azt is, hogy az ideérkezett alkalmazott olyan cég munkavállalója-e, amely cég Gyöngyösön székhellyel/telephellyel rendelkezik. Ezen két feltétel együttes teljesülése esetén mentesíthető az idegenforgalmi adó megfizetése alól a munkavégzés céljából Gyöngyösre érkezett vendég.

A fentiek értelmében az adómentesség igénybevételéhez a szállásadónak a nyilvántartásában fel kell tüntetnie a szálláshelyet igénybevevő vendég munkáltatójának a nevét, címét és adószámát, illetve a munkavégzés helyét is.

Nem mentes az adófizetés alól az a magánszemély, aki Gyöngyösön székhellyel/telephellyel rendelkező cég munkavállalója, de nem munkavégzés céljából tartózkodik Gyöngyösön.

A jogszabály értelmében mentes az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő

 • tulajdonosa vagy bérlője, továbbá
 • a használati jogosultsága időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag,
 • a tulajdonos vagy bérlő hozzátartozója,
 • a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója.

A közeli hozzátartozó a Ptk. 685. § b) pontja értelmében a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Adómentes az egyházi személy, aki egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken – kizárólag hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – vendégéjszakát tölt el. Ezen mentességi szabály vonatkozásában a Htv. értelmező rendelkezése hiányában a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (egyházi törvény) szerinti egyházi személy, egyházi jogi személy, bevett egyház, belső egyházi jogi személy tagja minősül.

Adómentes a honvédelmi szerv, rendvédelmi szerv (pl. rendőrség, katasztrófavédelem) állományába tartozó, szolgálati kötelezettségét tartósan – legalább 30 napig – állandó szolgálati helyétől távol (pl.: árvízvédelemben) teljesítő személyt meglátogató hozzátartozót, ha a vendégéjszakát a szolgálati érdekből fenntartott szálláshelyen tölti el.

A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező által eltöltött vendégéjszakák adómentessége: Az állandó lakos kategória az idegenforgalmi adó vonatkozásában nem a fogalom köznapi értelmében használandó, ide sorolandó ugyanis minden olyan magánszemély, aki a lakcímbejelentés szabályi szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik az önkormányzat illetékességi területén. Gyöngyös város illetékességi területe kiterjed: Gyöngyösre, Mátrafüredre, Sástóra, Mátraházára és Kékestetőre.

Az adómentességre igényt tartó magánszemély az adatszolgáltatásra nem köteles, de ha az adatait és igazolását nem mutatja be (önkéntes adatszolgáltatás) az adóbeszedésre kötelezettnek, akkor a mentességet nem veheti igénybe.

Az Ör. 19. §-a alapján az adómentességre jogosító tartózkodást a szállásadónak az adómentesség tényét megalapozó igazolással (szálláskezelő szoftver adatai, másolati iratok stb.) szükséges igazolnia, ennek hiányában a vendégtől az idegenforgalmi adót be kell szednie, illetve meg kell fizetnie. A mentesség érvényesítése szempontjából közömbös, hogy ki a szállás megrendelője, és a szolgáltatás értéke kinek került kiszámlázásra.

Az adóbeszedésre kötelezett jogállása, feladatai:

Az IFA jellegét tekintve beszedéses adónem, ami azt jelenti, hogy az adóalany nem áll közvetlen kapcsolatban az adóhatósággal, így az adóhatóság felé adóbevallási és adófizetési kötelezettség nem terheli. Az adót az adóalanytól a neki – ingyenesen vagy ellenérték fejében – szállást nyújtó szállásadó köteles beszedni, s azt az adóhatóság felé bevallani és megfizetni. A beszedésre kötelezett az egyébként esedékes idegenforgalmi adót akkor is köteles az adóhatóságnak befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adónem beszedéses jellegéből tehát az következik, hogy a fizetendő adót a megszálló vendég nem közvetlenül az adóhatósághoz fizeti meg, hanem azt a Htv. 34. § (1) bekezdése alapján átadja az adóbeszedésre kötelezettnek (szállásadónak), aki az így beszedett adót teljes egészében köteles az önkormányzati adóhatósághoz a beszedést követő hónap 15. napjáig megfizetni. Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az idegenforgalmi adó alanya a megszálló magánszemély, a beszedésére kötelezett szállásadó pedig csupán az adóhatóság „kvázi” megbízottja, akinek törvényi kötelezettsége az adó beszedése, majd annak az adóhatóság részére történő hiánytalan átadása.

A szállásadó szerepe tehát egyfajta adóhatósági bizományosi szerep, melynek lényegi eleme a rábízott adóbevétellel való teljes körű elszámolás kötelezettsége.

A beszedésre kötelezett személyét a Htv. 34. § (1) bekezdése aszerint határozza meg, hogy a vendég ingyenesen vagy ellenérték fejében veszi igénybe a szálláshelyet. Ez a személy a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén az un. szállásadó (a kereskedelmi szálláshely tulajdonosa, alkalmazottja vagy a képviseletre jogosult más személy, pl. az utazási iroda üzletkötője), aki az adót a szállásdíjjal együtt köteles beszedni. Ebben az esetben tehát az adóalany adófizetési kötelezettségének esedékességi időpontja a szállásdíj esedékességével azonos, így a szállásdíj előzetes fizetése, utalása esetén ezen fizetés, utalás időpontjában, ha viszont a vendég a szállás elhagyásakor köteles azt kifizetni, akkor ezen időpontban.

Ha viszont a szálláshelyet vagy más ingatlant ingyenesen engedik át a „megszálló vendégnek” (adóalanynak), akkor az adót – mint beszedésre kötelezett – a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult (tulajdonos, bérlő stb.) szedi be, mégpedig – minden esetben – az ott-tartózkodás utolsó napján.

A szálláshely fogalmát a Htv. 52. § 28. pontja határozza meg: egész éven át, vagy csak időszakosan, üzletszerűen működtetett olyan létesítmény, amely éjszakai elszállásolásra és tartózkodásra szolgál.

Az adóbeszedésre kötelezett feladatai:

 • Az adóköteles bevételszerző tevékenységét a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelentenie az önkormányzati adóhatóságnak. A bevallást a bejelentést követően minden hónapról („0”-san is) köteles benyújtani.
 • Az idegenforgalmi adóbevallást a beszedést követő hó 15 napjáig be kell nyújtania az adóhatóságnak, s ezzel egyidőben köteles a beszedett adót megfizetni az önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01519125-01100008 számú Idegenforgalmi adó beszedési számlája javára.
 • Az általa beszedett adóról nyilvántartást kell vezetnie.
 • Az adómentességekről jogcímenként nyilvántartást köteles vezetni.

A fentiekben részletezett jogszabály ismerete és helyes alkalmazása azért is fontos, hogy egy esetleges ellenőrzés során az adóhatóság téves jogértelmezésből adódó hiányosságot ne állapítson meg, amiatt az adóhatóságnak ne kelljen szankciókat alkalmaznia.

Jelen tájékoztatóval kívánjuk elősegíteni a jogalkotói szándék szerinti helyes jogértelmezést, a helyes joggyakorlat kialakítását a jogkövető magatartás megteremtése érdekében. Segíteni kívánjuk Önöket az adóhatóság elvárásainak megismerésében azért, hogy az idegenforgalmi adózással kapcsolatos együttműködésünk hatékony és eredményes legyen. Mindezen törekvéseink az Önök érdekeit kívánják szolgálni úgy, hogy nem rónak további adminisztrációs és anyagi terhet Önökre, az adóhatóság számára viszont a tényleges idegenforgalom alakulásának megismerését teszi lehetővé.

Hatóságunk törekszik arra, hogy jó és partneri kapcsolatunk erősödjön, közös munkával segítsük Gyöngyös turisztikai fejlesztését és fejlődését, továbbá, hogy ennek eredményeként az idegenforgalom továbbra is növekedjen városunkban.

Munkájukhoz sok sikert, egészséget és vendégekben gazdag évet kívánunk!

2023. április

Gyöngyös Városi Önkormányzat
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága