Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

A városrendészet és feladatai

2021. 01. 23. A városrendészet és feladatai Utolsó módosítás: 2024. 01. 16. 10:20
 • A Gyöngyösi Városrendészet elérhetőségei:
 • A városrendészet feladatai
 • A rendvédelmi és rendészeti szolgálatokat ellátó szervezetek vázlatos összehasonlítása

A Gyöngyösi Városrendészet elérhetőségei:

3200, Gyöngyös, Kossuth Lajos u. 1.

06 70 866 9555

rendeszet@gyongyosph.hu

https://www.facebook.com/VarosrendeszetGyongyos

Ügyfélfogadás:

 • hétfőn 8:00 órától 16:00 óráig
 • szerdán 8:00 órától 16:00 óráig
 • pénteken 8:00 órától 13:00 óráig

A Gyöngyösi Városrendészet vezetője: Ferenczy Dániel

A Városrendészeti Igazgatóság szervezeti egységét a Közterület-felügyelet, a Mezei Őrszolgálat és a Térfigyelőrendszer Központ adja.

A Városrendészet YouTube csatornája: LINK

A városrendészet feladatai

Járőröző városrendészek

A közterület-felügyelő

A közterület-felügyelet a városrendészet bázisszervezete, a felügyelők pedig az állampolgárok által legismertebb szereplők az önkormányzati rendészet szervrendszerében.  A közterületekre vonatkozó ellenőrzési, szankcionálási és más szervekkel való közreműködési kötelezettségek, valamint az önkormányzati vagyon védelme képezi a közterület-felügyelők feladatainak gerincét.

Fő feladatok:

 • ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása
 • közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében
 • közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében és az önkormányzati vagyon védelmében
 • közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében
 • közreműködik állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában
 • ellenőrzi a mozgásában korlátozott személyek részére kiállított parkolási igazolványok jogszerű használatát

Jogosultak: 

 • A felügyelő a jogszabályokban előírt módon köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
 • A felügyelő jogosult a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni.
 • A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.
 • A közterület használatára vonatkozó végleges határozatban, a tulajdonosi (kezelői) hozzájárulásban foglaltak megszegése, vagy elmulasztása esetén a felügyelő köteles felhívni a kötelezettet az előírások betartására.
 • A felügyelő a szabálysértésen vagy más jogellenes cselekményen tetten ért személyt a személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja.
 • A felügyelőnek lehetősége van a szabálysértővel szemben – amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi – helyszíni bírság kiszabására, amelynek összege 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70 000 Ft-ig terjedhet. Helyszíni bírságolás esetén a közúti közlekedési előéleti pontrendszer hatálya alá tartozó megállási, várakozási, behajtási és korlátozási tilalmat megszegő járművezetőknek büntetőpontokat is ad.
 • Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem érhető el, vagy az elkövető a helyszíni bírságolás tényét nem veszi tudomásul, esetleg a helyszíni bírság összegét vitatja, a közterület-felügyelő feljelentést tesz.
 • A felügyelő jogosult a jogszabályokban meghatározott esetekben közigazgatási bírságot alkalmazni, vagy közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezni.
 • A felügyelő jogosult a tetten ért személyt  – bűncselekmény vagy azon szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírságot szabhat ki – az eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul előállítani a helyi rendőri szervhez, vagy a rendőrséggel egyeztetett helyszínen a rendőrség részére átadni. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a rendőrségről szóló törvény szerint a rendőrség segítségét kell kérnie.
 • A felügyelő szolgálata ellátása során jogosult a törvényben meghatározott feladatával összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért személyt – legfeljebb két óra időtartamra – visszatartani, amennyiben az adott személy nem igazolja személyazonosságát, ha az előállításnak ellenszegül, vagy az előállítás egyéb okból nem hajtható végre a rendőrség megérkezéséig. Visszatartható az a személy is, aki a törvények szerint zár alá helyezhető, lefoglalható, bizonyítékként felhasználható dolog átadását megtagadja.
 • A felügyelő a helyi közúton jogosult megállítani, illetve feltartóztatni a köztisztasági szabályokat, továbbá a megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járműveket.
 • A felügyelő a törvényben meghatározott feladatkörébe tartozó jogellenes cselekmény, valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására jogosult, a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát, csomagját és járművét átvizsgálhatja.
 • A felügyelő azt a dolgot, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény, vagy a büntetőeljárásáról szóló törvény alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható, valamint a támadásra vagy az önveszély okozására alkalmas tárgyat a rendőrségnek, a jogosultnak, vagy az eljáró hatóságnak történő átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti.
 • A felügyelő a mozgáskorlátozott igazolványt a helyszínen jegyzőkönyv ellenében elveszi, ha az érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.
 • Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére – a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig – a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
 • A felügyelő – az üzemben tartó értesítése mellett – elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti, illetve a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.
 • A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt (térfigyelő-kamerát) helyezhet el, és felvételt készíthet.
 • A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során – a képviselő-testület rendelkezésére – az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, tömegközlekedési eszközt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz. Az általa védett vagyon őrzése során az érintett épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személy belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolíthatja.

A segédfelügyelő

Az igazgatóságon 2019. márciusától kezdve segédfelügyelők is ellátnak szolgálatot, segítve a közterület-felügyelők munkavégzését. Alkalmazásuk fő célja a munkaerőhiány enyhítése, amely miatt határozott idejű szerződéssel rendelkező Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókról beszélünk. 2019. márciusától 2 fő segédfelügyelőt alkalmaznak, majd decemberben újabb 1 fő csatlakozott a szolgálatokhoz, így összesen 3 fő segédfelügyelő áll a városrendészet rendelkezésére.

A 2019-es év után a képviselő-testület döntése nyomán 2020-ban is egy évre meghosszabbították a szerződésüket. 

A segédfelügyelő önálló intézkedési jogosultsággal nem rendelkezik, közterületen és külterületen végzett munkáját kizárólag közterület-felügyelő utasítása szerint végezheti. Ezáltal a segédfelügyelő közreműködése nem terjedhet ki az intézkedésekre és a kényszerítő eszközök alkalmazására. A segédfelügyelő kizárólag önvédelmi célból tarthat magánál vegyi eszközt, rendőrbotot, valamint alkalmazhat testi kényszert. 

A segédfelügyelő közreműködik:

 • az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében, 
 • a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárásában,
 • dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzésében és szállításában,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történő segítségnyújtásban,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítésében, a helyszín biztosításában.

A mezőőr 

A vidékbiztonság talán legtipikusabb szereplője, a komoly történelmi és közjogi hagyományokkal rendelkező egykori mezei rendőrség napjainkban működő utódszervezete a mezei őrszolgálat.

A mezőőr feladatait törvény határozza meg, azonban a feladatok ellátását az önkormányzat utasításai szerint végzi.

A mezőőrök fő feladata a külterületeken folytatott jogellenes magatartások megelőzése és elhárítása. 

Illetékességi területe a Gyöngyös közigazgatási területéhez tartozó termőföldek. A szolgálat szempontjából figyelembe vehető mezőgazdasági földterület 1.727 ha, amelyből a gyöngyösi hegyközségi szőlőterület – a 2018. év végi adatszolgáltatás alapján – 241 ha és közel 3900 ingatlan.

A mezei őrszolgálatok feladata az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldek

– ide nem értve az erdőt, a halastavat – őrzése, amelynek keretében:

 • jogosult és köteles intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására

a) azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van,

b) azzal a személlyel szemben, aki a nála vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti;

 • a mezőőr a működési területén jogosult és köteles a jogtalanul legeltetett, illetőleg

felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni;

 • a mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről,

valamint – ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn – a tudomására

jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más

szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását

kezdeményezni.

A térfelügyeleti rendszer kezelői

A térfigyelő munkatársak feladata a jogsértések észlelése, az elkövetők tettenérése, a jogsértő cselekmények megelőzése. A rögzített kamerafelvételek bizonyítékként felhasználhatóak bírósági vagy más hatósági eljárások keretében.

A térfelügyeleti rendszer kezelőjének feladatai:

 • térfigyelő-kamerarendszer képének figyelése, észleléseknél a megfelelő hatóság értesítése
 • szükség esetén kamerafelvételek elemzése, felderítésben való közreműködés
 • lakossági bejelentések kezelése, a zöldszámra érkező bejelentések továbbítása az illetékesek felé.

A városrendészet tevékenységét meghatározó jogszabályok:

 • az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.

törvény https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200120.tv 

 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény,
 • a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvény,
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,                                                                                               
 • a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 25/2000. (IX.20.) önkormányzati rendelet,
 • a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 18/2016.(V.27). önkormányzati rendelet,
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
 • az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény,
 • a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény,
 • az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet,
 • a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet
 • a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos SZMSZ-e, valamint a Városrendészet Ügyrendje.

A rendvédelmi és rendészeti szolgálatokat ellátó szervezetek vázlatos összehasonlítása

Az alábbi táblázatban – egyszerűsítve – összehasonlítjuk az egyes rendvédelmi és rendészeti szolgálatokat ellátó szervezetek jogköreit. Az összehasonlítás nem teljes körű, a részletekért kérjük, tekintsék át a hivatkozott jogszabályokat.

RendőrKözterület-felügyelőMezőőrPolgárőr
Jogi háttér1994. évi XXXIV. törvény1999. évi LXIII. törvény1997. évi CLIX.törvény2011. évi CLXV. törvény
Feladat típusaKözrendvédelmi feladatot ellátó hivatalos személyRendészeti feladatot ellátó hivatalos személyRendészeti feladatot ellátó hivatalos személyKözfeladatot ellátó személy
Foglalkoztatási formaKözpontosított állami foglalkoztatottPolgármesteri Hivatal köztisztviselőjeÖnkormányzat munkavállalójaÖnkéntes civil
Igazoltatási jogkörrel rendelkezik?Igen.Igen.Igen.Nem
Testi kényszert alkalmazhat:Igen.
Önvédelemre és intézkedés kikényszerítésére
Igen. Önvédelemre és intézkedés kikényszerítéséreIgen. Önvédelemre és intézkedés kikényszerítéséreNem. De védekezhet. (jogos védelem)
Lőfegyvert viselhet:IgenNemIgen, Sörétes lőfegyver viselésére jogosultNem
Rendőrbotot viselhet, alkalmazhat?Igen. Önvédelemre és intézkedés kikényszerítéséreIgen. ÖnvédelemreIgen. ÖnvédelemreNem
Bilincset viselhet, alkalmazhatIgenIgenIgenNem
Az eljáráshoz szükséges ideig feltartóztathat?IgenIgenIgenNem
Vegyi eszközt (gázprayt) alkalmazhat?IgenIgen: Intézkedés kikényszerítéséreIgen: Intézkedés kikényszerítéséreIgen, kizárólag önvédelemre
Előállíthat?IgenIgenNem. A rendőrség kiérkeztéig visszatartNem
Letartóztathat? Alapól nem. Ügyészi vagy bírói határozattal igen.NemNemNem
Helyszíni bírságot kiszabhat?IgenIgenIgenNem
Feljelentést tehet?IgenIgenIgenIgen