ikon képgaléria
ikon látványosságok
költségvetési aloldal

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. 01. 28. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Utolsó módosítás: 2023. 05. 02. 12:46

2020. január 3-án a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal neve megváltozott. Ennek hátterében az áll, hogy a két település, Gyöngyös és Pálosvörösmart hivatalának együttműködését – egy jogszabály adta lehetőséggel élve – 2019. év végén kezdeményezte Pálosvörösmart képviselő-testülete. Az intézmény új neve: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal.

2020. január 3-án a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal neve megváltozott. Ennek hátterében az áll, hogy a két település, Gyöngyös és Pálosvörösmart hivatalának együttműködését – egy jogszabály adta lehetőséggel élve – 2019. év végén kezdeményezte Pálosvörösmart képviselő-testülete. Az intézmény új neve: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal.

A polgármesteri és alpolgármesteri iroda, a jegyzői iroda, az igazgatóságok és az ügyintézők telefonszámát, valamint email-címét a központi telefonkönyvben találja.

dr. Kozma Katalin

dr. Kozma Katalin elérhetősége:
telefon: 37/510-304
e-mail: dr.kozma.katalin@gyongyosph.hu

dr. Rédei Rita

dr. Rédei Rita aljegyző elérhetősége:
telefon: 37/510-305
e-mail: dr.redei.rita@gyongyosph.hu

A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal etikai kódexét innen töltheti le:

Hétfőn és szerdán: 7:30 – 17:00 óráig,
pénteken 7:30 – 13:30 óriáig.

Elérhetőségek -> központi telefonkönyv

Jegyző: dr. Kozma Katalin

Aljegyző: dr. Rédei Rita

Elérhetőségek -> központi telefonkönyv

A Jegyzői Iroda főbb feladatai

A tájékoztató nem teljes körű, a Jegyzői Iroda feladatkörét az SZMSZ szabályozza, amelyet itt tekinthet meg.

Testületi Csoport

 • Gondoskodik a képvisel-testület, a bizottságok, és a Mátrafüredi Részönkormányzat üléseinek összehívásáról, biztosítja működésük technikai feltételeit.
 • Kapcsolatot tart a bizottságok munkáját segítő belső szervezeti egységekkel.
 • Elkészíti a képviselő-testület jegyzőkönyveit, gondoskodik azok megyei kormányhivatal részére történő felterjesztéséről.
 • Gondoskodik a testületi határozatok felelősök részére történő eljuttatásáról.
 • Gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről, a Nemzeti Jogszabálytárban való rögzítésről, valamint az érintettek részére történő megküldéséről.
 • Nyilvántartja a helyi rendeleteket, határozatokat.
 • Szervezi és előkészíti az európai parlamenti, országgyűlési, önkormányzati, polgármesteri, nemzetiségi, a településrészi önkormányzati választásokkal, a népszavazással és a bírósági ülnökválasztással kapcsolatos feladatokat, részt vesz azok végrehajtásában.
 • Ellátja a közmeghallgatás szervezésével kapcsolatos feladatokat.

Informatikai és Ügyiratkezelési Csoport

Vagyonkezelő csoport:

Kabinetvezető: Bezzeg Enikő

A Gyöngyösi Polgármesteri Hivatalban működő Polgármesteri Kabinet a polgármester felügyelete és közvetlen irányítása alá tartozik. A kabinetet a polgármester irányítása mellett a kabinetvezető vezeti.

A kabinethez tartozó munkaegységek és tevékenységeik:

Polgármesteri titkárság

Segíti a polgármester, az alpolgármesterek (továbbiakban: tisztségviselők) munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat. A hivatal szervezeti egységeitől adatot, információt kérhet, s azt a tisztségviselők rendelkezésére bocsátja. Elvégzi a kabinet munkájával összefüggő reprezentációs feladatokat.

Kommunikáció-marketing

Kapcsolatot tart a médiával az önkormányzat tevékenységének nyilvánossága érdekében. Ennek keretében szervezi a sajtótájékoztatókat, kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel, a helyi és megyei médiumokkal. Marketing eszközökkel segíti a Gyöngyösről alkotott kép pozitív irányú javítását. Figyeli, elemzi, tervezi a tisztségviselők, az önkormányzat és szervei megjelenését a helyi, megyei és az országos médiában.

Társadalmi kapcsolatok

Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, a roma és ruszin nemzetiségi, valamint a Mátrafüredi Részönkormányzattal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, lebonyolítását, koordinálását. Biztosítja és közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban.

Stratégiai feladatok

A kabinet a fentieken túl részt vesz a tisztségviselői döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában; a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, azok összeállításában. Közreműködik az országos koncepciók, programok, pályázati kiírások véleményezésében, javaslatok kidolgozásában. Részt vesz a települési, fejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében és a gazdasági programtervezetek összeállításában. Közreműködik az önkormányzat – különös tekintettel a testvér- és partnervárosi – nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, elősegíti a külföldi delegációk fogadásának tervezését és lebonyolítását. Közreműködik a városi delegációk külföldi kiutazásának szervezésében. Segíti az önkormányzat intézményeinek nemzetközi kapcsolatait. Elkészíti a polgármester és az alpolgármesterek által meghatározott, a kabinet munkáját érintő előterjesztéseket és elvégzi az általuk meghatározott egyéb feladatokat.

Elérhetőségek -> központi telefonkönyv

Vezető: dr. Horváth Gábor

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság feladatai

A tájékoztató nem teljes körű, az igazgatóság feladatkörét az SZMSZ szabályozza, amelyet itt tekinthet meg.

 • a születési, a házasságkötési és a halálozási anyakönyvi eljárással, illetve a névviselési és névváltoztatási ügyekkel kapcsolatos ügyek kezelése
 • a kereskedelmi, a szálláshely engedélyezési, az iparigazgatási, a telepengedélyezési, a közterületi címek létesítésével és a címnyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat ellátása
 • lefolytatja a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokat
 • elbírálja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott szociális kérelmeket (települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, tüzelőtámogatás)
 • jegyzői gyámhatósági ügyekben eljár
 • szervezi és koordinálja az intézményi és a szünidei gyermekétkeztetést
 • közreműködik a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok ügyében
 • előkészíti az egészségügyi alapellátás biztosításával és a körzeteinek kijelölésével kapcsolatos testületi döntéseket
 • ellátja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények (óvodák, bölcsődék, könyvtár) ügyeletét és ellenőrzését
 • szervezi és irányítja a Gyöngyös Városi Önkormányzat Ifjúsági, Sportfejlesztési, Kulturális, Szociális Szolgáltatástervezési, Egészségügyi Fejlesztési, Gyermekvédelmi koncepcióiban és Drogprevenciós Stratégiájában, illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott feladatokat
 • elvégzi az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat
 • ellátja a helyi Ifjúsági, a Közművelődési, az Egészségügyi és a Szociálpolitikai Kerekasztal, valamint a Kulturális és a Sport Fórum működésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat
 • elősegíti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját
 • folyamatos kapcsolatot tart az intézményekkel, a civil szervezetekkel, az egészségügyi szolgáltatókkal és a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti feladatot ellátó intézménnyel
 • szervezi, irányítja a Közszolgáltatási Csoport munkáját, ahová a területi és iskola védőnők, illetve az Anyatejgyűjtő Állomás asszisztensei tartoznak.

Elérhetőségek -> központi telefonkönyv

Vezető: Kovács Róbert

Elérhetőségek -> központi telefonkönyv

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság feladatai

A tájékoztató nem teljes körű, az igazgatóság feladatkörét az SZMSZ, valamint az Ügyrend szabályozza, amelyet itt tekinthet meg.

Gyöngyös Városi Önkormányzat és Pálosvörösmart Községi Önkormányzat több önállóan gazdálkodó, az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint működő szervezetének gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatainak ellátását a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósága útján látja el.

Az igazgatóságon belül a Költségvetési és Kincstári csoport, valamint az Adócsoport működik. A két csoport a szakmai feladatok alapján összetartozó munkaköröket betöltő munkatársak önálló szervezeti egységnek nem minősülő csoportjai.

A közös hivatalnál a gazdasági vezetői feladatokat, az SzMSz-ben meghatározottak szerint, a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatója látja el. A Költségvetési és Kincstári csoport tevékenységét a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság igazgatóhelyettese, az Adócsoport tevékenységét a csoportvezető szakmai iránymutatása és ellenőrzése mellett végzi.

A Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság felelős:

Vezető: Juhász Katalin

Az igazgatóság ellátja a város üzemeltetésével, közterületeinek, intézményeinek, közműveinek létesítésével, üzemeltetésével, felújításával és karbantartásával, a környezet- és természetvédelemmel, fás szárú növények védelmével, a vízgazdálkodással, a rágcsálómentesítéssel, a közvilágítással és a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat. 

Az igazgatóság feladatai közé tartoznak egyebek között:

A tájékoztató nem teljes körű, az igazgatóság feladatkörét az SZMSZ szabályozza, amelyet itt tekinthet meg.

Elérhetőségek -> központi telefonkönyv

kiemelt tartalmak