Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Stratégiák és koncepciók

2020. 12. 18. Stratégiák és koncepciók Utolsó módosítás: 2023. 08. 15. 14:38

Gyöngyös önkormányzata részben törvényi előírások miatt, részben saját szándékából készít olyan közép- és hosszútávú terveket (koncepciókat és stratégiákat), melyek egyrészt magukat a döntéshozókat is segíthetik a konkrét döntések meghozatalakor, másrészt a lakosság is hasznos információkhoz juthat, olyanokhoz, amelyekről a médiában jellemzően nem olvashat, hiszen ezek a dokumentumok helyspecifikusak.

  • Környezettel összefüggő koncepciók és stratégiák
  • Szociális témájú koncepciók és stratégiák
  • Sporttal, ifjúsággal és kultúrával kapcsolatos koncepciók és stratégiák
  • Egyéb stratégiák
  • Régi koncepciók és stratégiák

Környezettel összefüggő koncepciók és stratégiák

Gyöngyös Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2022

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást biztosítanak a fenntartható városfejlesztésre az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke alapján. Ahhoz, hogy a cikk hatálya alá eső városok a számukra dedikált forráskerettel tudjanak tervezni, fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutatónak megfelelően.

Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiája 2020-2030

Egy város hosszú távú megmaradását, versenyképességét egyre inkább befolyásolni fogja a változó éghajlat. Ezzel kapcsolatban nagy feladat hárul a települési önkormányzatokra, így Gyöngyösre is, nem csak a kibocsátás csökkentésében, hanem a változásokhoz való alkalmazkodásban is.

Gyöngyös környezetvédelmi programja végrehajtásának feladatterve 2020-2021 évre

A környezetvédelmi programhoz tartozó, elfogadott 2018-2019 évi feladatterv teljesülése, valamint a 2017-ben aktualizált környezetvédelmi program célkitűzései alapján a 2020-2021 évi feladatterv azokat a konkrét intézkedéseket tartalmazza, melyeket a Gyöngyös Városi Önkormányzat egyéb, hatályos programjaival és stratégiájával összhangban meg kíván valósítani.

Szociális témájú koncepciók és stratégiák

Gyöngyös Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója (2022)

A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja, hogy a város minden lakója számára legyenek elérhetőek azok a jogszabályban előírt szolgáltatási ellátási formák, amelyek a szociális biztonságot garantálják, a minőségi ellátást biztosítják. A szociális szféra magas színvonalon feleljen meg a szakmai kritériumoknak, és eredményesen, hatékony formában nyújtson szolgáltatásokat, továbbá a prevenció által jelentsen több esélyt az arra rászorulóknak. A koncepció határozza meg a szociális szolgáltatások fejlesztési alapelveit, céljait, a fejlesztések ütemét és finanszírozási lehetőségeit.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018 – 2023)

Az Esélyegyenlőségi Program elemzi a településen hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat és forrásokat, a végrehajtáshoz szükséges határidőket.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Egészségügyi Fejlesztési Koncepciója (2015-2019)

Gyöngyös önkormányzata felelősséget érez lakossága egészségi állapotának, és az egészségügyi ellátás szakmai feltételeinek és színvonalának javításában. Ennek szellemében elkészítette egészségügyi koncepcióját. A dokumentum az időszerű körülményeknek megfelelően elsődlegesen az alapellátásra és az ellátó rendszer szervezésére irányul.

Egészségügyi cselekvési program 2019-ig

Gyöngyös Város Önkormányzatának Drogprevenciós Stratégiája (2021-2025)

2013. október 18. napjától hatályos a 80/2013. (X.16.) OGY határozat “Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013-2020 – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” címmel. A stratégia amellett, hogy elismeri a kábítószer-használattal kapcsolatos egyéni és társadalmi kockázatok és károk kezelésének szükségességét, fő céljának a szerhasználat csökkentését tekinti, célzott, közösségi alapú beavatkozások segítségével. A cél elérését a Nemzeti Drogellenes Stratégia széles körű prevenciós tevékenységgel, a kábítószerfüggők ellátása és kezelése terén a felépülés-központú szemléletmód és a reintegráció megerősítésével, a kínálatcsökkentés területén bűnmegelőzési és bűnüldözési beavatkozások hatékonyabb alkalmazásával, valamint a terjesztői magatartások elleni szigorú fellépéssel kívánja megvalósítani.

Sporttal, ifjúsággal és kultúrával kapcsolatos koncepciók és stratégiák

Gyöngyös Városi Önkormányzat Gyermekvédelmi Koncepciója (2020-24)

A városban élő és tanuló gyermekek életminőségének javítása és veszélyeztetettségének csökkentése, illetve megszüntetése érdekében a helyi szakemberek a tapasztalataikra építve, a város problémáit figyelembe véve közösen megalkották Gyöngyös Városi Önkormányzat Gyermekvédelmi Koncepcióját.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója (2017-2022)

A sport mint társadalmi jelenség beletartozik az egyetemes kultúrába, annak szerves része, a társadalomban értékteremtő funkcióval rendelkezik. Fejlesztőleg hat a társadalom anyagi és szellemi kulturális tevékenységeire, sokféle módon segíti a társadalomba való beilleszkedést. A sport különféle területeihez való hozzáférés és az ezekben való részvétel hozzájárul a személyes fejlődéshez, az identitás és a közösséghez tartozás érzésének kialakításához, a testi-lelki jó közérzethez, a társadalmi érdekérvényesítéshez, a szociális kompetenciák és hálók kialakításához, az interkulturális kommunikációhoz és a foglalkoztathatósághoz.

Gyöngyös Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója (2017-2022)

„A kultúra teszi képessé az embert arra, hogy végiggondolja önmagát. Neki köszönhetjük, hogy sajátosan különböztetjük meg az értékeket és képesek vagyunk választani. Segítségével fejezi ki magát az ember, és tudatosul önmaga számára, látja befejezetlenségét, kérdőjelezi meg saját alkotásait, keres fáradhatatlanul új értelmet a dolgoknak, és hoz létre önmagát felülmúló műveket.” (Az UNESCO – az ENSZ kulturális szervezete – által meghatározott kultúra fogalom.)

Gyöngyös Város Önkormányzatának Ifjúsági Koncepciója (2017-2022)

Az ifjúsággal való törődés hosszú távú befektetés. Minden közösség felelősségteljes gondolkodásának alapja, hogy fiataljaival, mint önálló társadalmi csoporttal számol, az őket érintő témák tárgyalásába bevonja, a döntéshozatali folyamat részének tekinti őket.

Egyéb stratégiák

Integrált Településfejlesztési Stratégia

Gyöngyös jövőképének meghatározásakor a Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokat figyelembe véve elemeztük, és azt az EU 2020, valamint a Kohéziós politikában szereplő irányelvekkel egyeztettük.

Gyöngyös Város Marketingstratégiája

A településmarketing a marketing(tudomány)ből fejlődött ki, s annak egy speciális szakterülete, annak rendszerébe illeszkedik. A klasszikus értelemben vett marketing tevékenység általában a 4P-re irányul (product, price, place, promotion), mely a városmarketing során módosul: itt elsősorban a terméknek (product=maga a város, a település) és a marketingkommunikációnak (promotion=reklám, eladás-ösztönzés, PR, stb) van kiemelt szerepe. Gyöngyös esetén ez egy olyan városmarketing stratégia kidolgozását és megvalósítását jelenti, amelynek során a település versenyelőnyeit feltárjuk és a lehetséges vevők (célcsoportok) számára kommunikáljuk.

Gyöngyös Város Bűnmegelőzési Stratégiája

A bűnözés Magyarországon a rendszerváltozás óta robbanásszerűen növekedett, így a bűnmegelőzés a rendszerváltás óta fontos probléma. A bűncselekmények többsége a lakosság vagyon- és személyi biztonságát közvetlenül sérti, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásolja. E folyamatot kevésbé követte a társadalom és az állampolgárok önvédelmi mechanizmusainak kifejlesztése. A nyugat-európai államokban a bűnmegelőzési stratégiával és az ehhez igazodó cselekvési programokkal jó eredményeket értek el a bűnmegelőzésben, a közbiztonság javításában.

Régi koncepciók és stratégiák

Gyöngyös Város Környezetvédelmi Programja

Gyöngyös Város Éghajlatváltozási Stratégiája

Gyöngyös Város Gazdasági Programja 2015-2019

Gyöngyös Város Turisztikai Koncepciója