Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás védett értékek felújításának támogatására

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága a 2024. évre pályázatot hirdet a Gyöngyös város közigazgatási területén lévő helyi jelentőségű védett értékek, továbbá országos műemléki védelem alatt álló értékek fenntartásának, felújításának támogatására.

1. A pályázat célja

A pályázat célja a Gyöngyös város közigazgatási területén lévő, helyi védelem alatt álló, vagy városképi jelentőségű ingatlanok, feszületek, helyi védett sírok fenntartásának, felújításának, a helyi védett természeti értékek kezelésének, továbbá az országos műemléki védelem alatt álló értékek felújításának önkormányzati támogatása.

A védett értékek jegyzéke megtalálható a kapcsolódó dokumentumok között.

2. A pályázók köre

A támogatást az 1. pontban felsorolt védett értékek tulajdonosa (közös tulajdon esetén a társtulajdonos hozzájárulásával), használója (a tulajdonos hozzájárulásával) igényelheti.

3. A támogatás módja

A védett értékek fenntartásának, felújításának önkormányzati támogatása vissza nem térítendő és/vagy visszatérítendő támogatás (kamatmentes kölcsön) formájában igényelhető.

A támogatás együttes mértéke nem haladhatja meg

 • általános esetben a teljes kivitelezési költség 30 %-át,
 • lakóingatlan, közhasznú, kiemelten közhasznú szervezetek, valamint egyházak tulajdonában lévő, alaptevékenységüket szolgáló ingatlan esetében a teljes kivitelezési költség 50 %-át.

4. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A támogatás pályázat útján igényelhető, melyet a Főépítészhez kell benyújtani (Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal – Polgármesteri Kabinet 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. I. emelet 38. sz. iroda – Németi László főépítész). A pályázatok benyújtása tárgyév október 31-ig folyamatosan történhet.

5. A pályázat kötelező mellékletei

 • kitöltött pályázati adatlap
 • tulajdonosi, társtulajdonosi hozzájárulás
 • fotók a munka elvégzését megelőző állapotról
 • felújítási, korszerűsítési tervek (rajzok, műszaki leírás)
 • építési vagy örökségvédelmi engedélyhez vagy bejelentéshez kötött munka esetén az építési illetve örökségvédelmi engedély, illetve a bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat
 • költségvetés, kivitelezői ajánlat vagy tervezői becslés (a kivitelezési költségek 50 %-át meghaladó támogatás esetén legalább kettő kivitelezői árajánlat)
 • magánszemély részéről nyilatkozat, társasház, vállalkozás vagy közület részéről banki igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázónak a kivitelezéshez szükséges önerő rendelkezésére áll
 • az önkormányzati adóhatóság igazolása arról, hogy a pályázónak helyi adó tartozása nem áll fenn.
 • 1. sz. melléklet : Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
 • 1/a. sz. melléklet Nyilatkozat államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybe vételéhez
 • 1/b. sz. melléklet Nyilatkozat költségvetési támogatás nyújtásának az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § szerinti feltétel teljesítésének fennállásáról vagy hiányáról
 • 3/b. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat belföldi vagy külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet részére

6. A pályázat elbírálása

A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a helyi jelentőségű értékek fenntartásának támogatására 5 millió Ft összegű keret biztosított. A keret felhasználására a Főépítész tesz javaslatot, az önkormányzati támogatás mértékéről a Képviselő-testület Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága dönt. Támogatás még el nem végzett munkálatokra ítélhető meg!

Az elbírálásnál előnyben részesül:

 • a helyi védelem alatt álló, vagy városképi jelentőségű épület felújítása;
 • lakás céljára szolgáló, zártsorú épületek esetében a védelemre érdemes főhomlokzat felújítása;
 • a város védett területén fekvő pince, illetve borház homlokzati megjelenését érintő felújítása;
 • közhasználatú épületek védelemre érdemes homlokzatának felújítása, belső terek rehabilitációját igénylő, de az eredeti állapotot tükröző rekonstrukciója;
 • az a pályázó, aki igazolt módon legalább a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor esedékes építményadó összegét elérő mértékű felújítási, karbantartási munkát kíván elvégezni az ingatlanon.

7. Értesítés a pályázati döntésről

A Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság által meghozott döntésről a Főépítész 3 munkanapon belül postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A támogatást elnyert pályázókkal a Polgármester támogatási szerződést köt, mely tartalmazza a támogatás nyertesének azonosító adatait, a támogatási döntésről szóló határozat számát, a támogatás összegét, felhasználásának feltételeit és határidejét, a munkálatok szakszerűségére és műszaki ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, az elvégzett munka átvételének módját, valamint a felmerült költségekről szóló számlák kollaudálásának menetét.

8. A támogatás folyósítása

A támogatás abban az esetben folyósítható, ha a pályázatban szereplő támogatott munkálatok elkészültek. Ütemekre bontható, műszakilag elkülöníthető támogatott munkálatok esetén indokolt esetben a támogatás – a szerződésben rögzített módon – legfeljebb két ütemben folyósítható.

A pályázat megvalósulásának műszaki tartalmára vonatkozó ellenőrzési feladatokat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság végzi. A munkálatok befejezésekor a műszaki ellenőr nyilatkozik a munka elkészültéről, és igazolja a támogatás célnak megfelelő felhasználását.

A felújítási, illetve karbantartási munka megítélése szempontjából a számvitelről szóló törvény rendelkezései az irányadók

A védelem módjának részletes előírásait, továbbá a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a Gyöngyös város településképe védelméről szóló 16/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Kiss Ágnes építész (Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. I. emelet 38. sz. iroda. Telefon: 37/510-314, email: kiss.agnes@gyongyosph.hu ).

Gyöngyös, 2024. március 18.

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága

Kiemelt tartalmak