Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás kulturális célú tevékenységek támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évre kulturális célú tevékenységek támogatására pályázatot hirdet Gyöngyös közigazgatási területén működő, kulturális feladatot ellátó gyöngyösi székhelyű – és nem gyöngyösi székhelyű, de Gyöngyös közigazgatási területén rendezvényt tartó – bejegyzett helyi szervezetek, gyermekjóléti, köznevelési és szakképzési intézmények, gyűjtemények, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, nemzetiségi önkormányzatok, adószámmal rendelkező gyöngyösi magánszemélyek részére, továbbá azon szervezetek részére, amelyeknek bejegyzett országos vagy regionális szervezete Gyöngyös város közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik vagy tevékenységét elsősorban Gyöngyös kulturális életének fejlesztése érdekében végzi.

A pályázat célja: A helyi kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, köznevelési intézmények, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szociális szövetkezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok és adószámmal rendelkező magánszemélyek kulturális programjainak és rendezvényeinek támogatása, illetve működési és terembérleti költségeihez való hozzájárulás. A támogatás az Önkormányzat közigazgatási területén belül működő azon pályázóknak nyújtható, amelyeknek vagy akiknek a támogatott tevékenysége Gyöngyös város hírnevét és tekintélyét növelő események megvalósítására irányul, illetve a helyi érdekeket szolgálja. A gyűjtemények támogatásának feltétele a gyűjtemény hétvégi nyitva tartásának biztosítása, különös tekintettel az idegenforgalomra.

A pályázat keretében támogatást kíván nyújtani: A tárgyévben megvalósuló kulturális célú tevékenységekhez (pl. program és rendezvény megvalósításához), illetve a pályázó működéséhez (pl. rezsi és utazás költségéhez, szakkörvezető díjához, díszlet, fellépő ruha és jelmez beszerzéséhez, hang-és fénytechnika szolgáltatás igénybevételéhez) és helységbérlet (pl. terembérlet, színházterem, öltöző) költségeihez. Nem csak a Gyöngyös Városi Önkormányzat tulajdonában, hanem más tulajdonában lévő épületekben működő pályázók is benyújthatnak pályázatot. Az elbírálásnál meghatározó szempont a korábban már sikeresen megvalósított, hagyományokkal rendelkező, hosszú távú elképzeléseken alapuló és a város kulturális életét pezsdítő programok önkormányzati támogatása.

A pályázat elbírálásnál előnyben részesül az a pályázat, amelyek illeszkednek a Gyöngyös Városi Önkormányzat Kulturális Koncepciójában meghatározottakhoz. Támogatási igények a pályázók részéről a megvalósítandó programok önerő hiányában is benyújthatók, azonban az elbírálás során előnyt élvezzenek azon pályázatok, melyek vonatkozásában a pályázók önerőt biztosítanak. 

A pályázaton elnyerhető önkormányzati támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Nem kérhető támogatás, ha a pályázó a tárgyévben ugyanazon tevékenységre az önkormányzat alrendszereiből már részesült támogatásban

A pályázó vállalja, hogy minden, a pályázati programban megvalósuló rendezvényről – pl. meghívó küldésével – tájékoztatja a pályázat kiíróját.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóságán kérhető, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS HELYE:

2023. április 11.
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága
Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-315

A borítékra kérjük ráírni: „Kulturális célú pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

A kulturális célú önkormányzati támogatásokról Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a Civil Kulturális Bíráló Bizottság szakmai véleményének figyelembevételével (a szakmai bírálati szempontok a pályázati adatlap mellékletét képezik). A kulturális célú önkormányzati támogatás költségvetési előirányzati keretének 10%-a a gyűjtemények támogatására kerül ráfordításra. A döntés várható időpontja 2023. áprilisi testületi ülés. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

 • csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,
 • amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,
 • amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,
 • amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,
 • amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,
 • amely korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta,
 • amely korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a Gyöngyös Városi Önkormányzata Képviselő-testületének a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei (beleértve a pályázati adatlap X. pontban szereplő adatokat igazoló dokumentumok is),
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: Erdélyiné Gáspár Katalin esélyegyelőségi és intézményi referenstől a gaspar.katalin@gyongyosph.hu e-mail címen, illetve telefonon a 37/510-315 számon.

Gyöngyös, 2023. március 2.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Letölthető pályázati adatlap és mellékletek:

Kiemelt tartalmak