Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás Gyöngyös város környezetvédelmi alapjából nyújtandó támogatásra

2023. 05. 18. Önkormányzati pályázatok Utolsó módosítás: 2023. 05. 30. 15:23

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága pályázatot hirdet a városi Környezetvédelmi Alapból nyújtandó támogatásra olyan természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, aki (amely) az elnyert összegből Gyöngyös város közigazgatási területén az alábbiakban felsorolt környezetvédelmi tevékenységet valósít meg:

 • levegőtisztaság védelem,
 • hulladékgazdálkodás,
 • védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
 • zaj- és rezgésvédelem,
 • zöldterületek védelme, fejlesztése, zöldterület-gazdálkodás, zöldterületeken lévő egyedi természeti értékeket képviselő fák, fasorok fenntartásával kapcsolatos támogatás, erdők védelme, allergén növények elleni védekezés,
 • vizek védelme, szennyvízelvezetés és kezelés,
 • talaj védelme,
 • környezetvédelmi oktatás, ismeretterjesztés, propaganda tevékenység,
 • környezetvédelmi információrendszer működtetése, fejlesztése,
 • egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység,
 • az épített környezet védelme.

A pályázat célja: a Környezetvédelmi Alap felhasználására vonatkozó önkormányzati rendeletben foglalt, a város környezetvédelmi problémáinak megoldására irányuló tevékenységek támogatása.

A pályázaton elnyerhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik (amelyek) a pályázati cél megvalósításához önerővel is rendelkeznek.

Pályázni kizárólag „Pályázati adatlapon” lehet, amely a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy a www.gyongyos.hu honlapról letölthető.

Pályázatok benyújtásának határideje és helye:
2023. június 20.
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatósága

Gyöngyös, Fő tér 13., tel.: 37/510-338
A borítékra kérjük ráírni: „Környezetvédelmi Alap pályázat”

A pályázat hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség, legkésőbb a felszólítást követő 5. munkanapig.

A pályázatok elbírálásáról a Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága dönt. A döntés várható időpontja 2023. június 26. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez is igényelhető.

Kizárja magát a pályázatból az a pályázó, amely:

 • csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, illetve akinek vagy amelynek köztartozása van,
 • amely esetében a Civil tv. szerinti összeférhetetlenség, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) és 8. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §-a szerinti kizáró okok állnak fenn,
 • amely a Civil tv. 30. § (1) bekezdése szerint nem helyezte letétbe és nem tette közzé a beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét,
 • amelynek egyes tevékenységei támogatását törvény vagy más jogszabály tiltja,
 • amelynek korábbi támogatásához kapcsolódó elszámolása el lett utasítva,
 • amely korábbi önkormányzati támogatásához kapcsolódó elszámolását elmulasztotta, vagy korábbi támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

Az elnyert támogatás csak a pályázatban megjelölt célokra használható fel, a Bizottság a pályázati cél megvalósulását ellenőrizni jogosult.

A Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság határozata alapján a pályázat nyertesével szerződést kell kötni.

Amennyiben a pályázati támogatásban részesülő a szerződésben meghatározott feltételeket önhibájából nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást részben vagy teljes egészében a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság megvonja. Megvonás esetén a már igénybe vett összeget a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresé¬vel számított kamattal köteles visszafizetni a támogatásban részesülő.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja, ennek feltételeit a támogatásra vonatkozó megállapodás tartalmazza.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 1. pályázati adatlap és mellékletei,
 2. átláthatósági nyilatkozat,
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról,
 4. nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 5. nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről.

A pályázattal kapcsolatos információ kérhető: dr. Szemes Paula műszaki főelőadótól a dr.szemes.paula@gyongyosph.hu címen, illetve telefonon a 37/769-106 számon.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Letölthető dokumentumok:

Kiemelt tartalmak