Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás – eladó építési terület a Dél-Kálvária parton

2023. 01. 12. Ingatlan | Pályázatok Utolsó módosítás: 2023. 05. 03. 11:43

A gyöngyösi belterületi 4051/74 hrsz-ú, a Dél-Kálvária parton a Kálvária parti intézmény mellett található, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 16.354 m2 területű építési ingatlan értékesítésére bruttó 245.300.000,-Ft (193.149.607,-Ft+Áfa) induló áron. Az ingatlan Vt-10 építési övezetbe sorolt. Legfeljebb 30 %-os mértékű szabadonálló beépítés mellett maximum 10,5 méter épületmagasságú épülettel építhető be.

A pályázatok beérkezésének határideje:folyamatos

A pályázatok benyújtásának helye: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoport

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.

A pályázatok elbírálásának határideje:Ajánlat beérkezését követően, a munkaterv szerint soron következő képviselő-testületi ülésen.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Pályázati feltételek:

 1. Az építési engedélyhez szükségesközmű-, út- és járdacsatlakozások, a parkolók kiépítésének kötelezettsége és költsége, valamint az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat is – a vételárral együtt a vevőt terhelik.
 2. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, építési engedélyhez szükséges parkolót, valamint a hulladéktárolókat az adott ingatlanon belül kell kialakítani, illetve elhelyezni.
 3. Az OTÉK-ban előírt ingatlanon belül kialakítandó parkolóhelyeken túlmenően az ingatlanok melletti közterületen legalább a tervezett lakásszám felének megfelelő parkolóhelyet kell kialakítani.
 4. Az ingatlan melletti közterületen a járdát és a közvilágítást ki kell építeni.
 5. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az ingatlanon a terület csapadék- és szennyvízelvezetése az ingatlan Keleti oldalán lévő földút alatt valósítható meg, a közművek kiépítését követően köteles az utat – egyoldali vízelvezetéssel kialakított makadám út műszaki tartalommal – saját költségén helyreállítani.
 6. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az építkezéshez igénybe vett utakat az építkezést követően saját költségén köteles helyreállítani.
 7. A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja (a pályázati biztosíték befizetése a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál beszerezhető csekken, illetve a Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-01519125-00200002 számú letéti számlára történő átutalással teljesíthető). A pályázati biztosíték bankgarancia formájában is nyújtható. A pályázati biztosíték mértéke az adott ingatlan indulóára nettó összegének 10 %-ával azonos összeg. A pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámít.
 8. Az induló ár alatti ajánlat érvénytelen.
 9. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű pályázati tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.
 10. A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a vételár meghaladja a bruttó 5 millió Ft-ot, ezért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
 11. Amennyiben a pályázó a pályázatot a határidő letelte előtt visszavonja, valamint, ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, továbbá a pályázat elbírálása után annak a pályázónak, aki nem vált a pályázat nyertesévé, a pályázati biztosítékot az elbírálást követő 8 napon belül visszautaljuk.
 12. A pályázat elnyerésével a biztosíték foglalóvá válik, melyet a nyertes pályázó elveszít, amennyiben a szerződéskötést elmulasztja az elbírálást követő 30 napon belül.
 13. Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.
 14. Amennyiben a vevő az adásvételi szerződésbe foglalt fizetési határidő tekintetében legalább 30 napos fizetési késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.
 15. Az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat – a vevőt terhelik.
 16. Vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok korábbi funkcióját és sajátosságait ismeri, eladóval szemben még „rejtett hiba” esetén sem érvényesít szavatossági vagy egyéb igényt, eladónak nem kötelessége az, hogy az ingatlanokat rendeltetésszerű állapotban adja át;
 17. Vevő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti vagyontörvény alapján a bruttó 5 000 000 Ft értéket elérő ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államnak elővásárlási joga van.
 18. Az általános jogszabályokon (Ptk., stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.
 19. A pályázatot zárt, címzetlen, feladót nem tartalmazó borítékban, az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:
 • a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,
 • a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;
 • az árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, idejét;
 • pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

17. A pályázati tárgyalás szabályai:

 1. A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.
 2. A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.
 3. A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.
 4. A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb árajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.
 5. A pályázati biztosíték a pályázati tárgyaláson való részvételtől a szerződés megkötéséig bánatpénzzé, szerződéskötéskor foglalóvá alakul, melyet a vételárba be kell számítani, a további ajánlattevőnek 8 napon belül vissza kell utalni.
 6. A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök
 • ismerteti a beérkezett pályázatokat,
 • tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,
 • felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.
 1. A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A pályázat eredményét a hatáskör gyakorlója állapítja meg.
 2. A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.
 3. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben neki felróható okokból nem köti meg, úgy tekintendő, hogy a szerződés megkötésétől eláll, ez esetben a bánatpénz összegét a pályázó elveszíti.
 4. A megkötött adásvételi szerződés alapján a teljes vételárat a szerződésben foglalt határidőben meg kell fizetni, amennyiben a vevő legalább 30 napos késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

További információ: a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalnál, pályázati eljárással kapcsolatban: Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoport, telefon: 37/510-309, 37/510-306, 37/510-313, településrendezési eszközök, beépítés: Főépítész, telefon: 37/510-339, utak, közművek: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóság, telefon: 37/510-342, 37/510-345.

Kiemelt tartalmak