Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás a városban működő Polgárőr szervezetek működésének támogatására

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

A pályázat célja a – polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvényben (továbbiakban: Ptv.) szabályozott, a közbiztonság és közrend fenntartásában részt venni kívánó, a környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok által létrehozott – polgárőrségek (egyesületek) támogatása, elősegítve ezzel a közbiztonság javítását célzó társadalmi elvárásokat tükröző, önként vállalt bűnmegelőzési feladatok maradéktalan végrehajtását.

 1. A polgárőr szervezetek az alábbiakra pályázhatnak:

A Ptv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatként meghatározott járőrszolgálat, figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenység ellátásához, továbbá a 3. § (2) bekezdésében kiegészítő feladatként meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges költségek finanszírozására, különösen:

 1. a rendezvények helyszínének biztosításával,
 2. az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésével,
 3. a polgárőrség feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységgel, valamint
 4. a polgárőr szervezet hatályos alapszabályában vállalt kiegészítő tevékenység ellátásában való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozására, továbbá
 5. az egyesületben rendes tagként nyilvántartott polgárőr részére a polgárőrök formaruhával történő ellátásának szabályáról, valamint a formaruha és a fényvisszaverő mellény jellemzőinek meghatározásáról szóló 62/2013. (XI. 28.) BM rendelet szerinti formaruha biztosításával kapcsolatban felmerült költségek finanszírozására, amennyiben a Ptv. 26. §-ában szerinti központi költségvetésből származó forrás ezeket a kiadásokat nem fedezi,
 6. a koronavírus elleni küzdelem érdekében kifejtetett tevékenységre.
 1. A támogatás keretében elszámolható költségek:

Ahelyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzési tevékenység végrehajtását szolgáló működési költségek, – a járőrszolgálat, figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenység ellátásához szükséges – a polgárőr szolgálatot elősegítő tárgyak és technikai eszközök beszerzésének költsége, amelyek a központi költségvetési támogatásból nem finanszírozhatók:

 1. formaruha beszerzése,
 2. fényvisszaverő mellény beszerzése,
 3. gépjármű beszerzés, javítás, -karbantartás, felújítás költségei,
 4. a szolgálati gépjármű figyelmeztető jelzést adó készülékének beszerzése, javítása, karbantartása,
 5. az egyesületi gépjármű jogszabályban meghatározott módon történő feliratozása,
 6. üzemanyag felhasználás,
 7. hír- és infokommunikációs eszközök beszerzése, javítása, karbantartása,
 8. kommunikációt elősegítő eszközök költségei (pld. telefonszámlák, internet, stb.);
 9. polgárőri tevékenység végzését elősegítő eszközök vásárlása, azok karbantartásával, javításával, felújításával kapcsolatos költségek,
 10. polgárőr egyesület székhelye üzemeltetési költségei (így: villany, gáz, víz-csatornadíj, szemétszállítás díja, stb.)
 11. nyomtatvány, irodaszer,
 12. oktatás, képzés, továbbképzés költségei,
 13. könyvelői-, jogi költség,
 14. bankköltség,
 15. pályázatírással és elszámolással összefüggő költségek,
 16. a polgárőr tevékenységet népszerűsítő, azzal összefüggő figyelemfelhívó plakátok, szórólapok előállításával összefüggő költségek.
 1. A pályázat benyújtására a Gyöngyös közigazgatási területén működő polgárőr szervezetek jogosultak!

Pályázat benyújtására kizárólag a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott, továbbá a 4. § (1) bekezdésben foglaltak szerint működő szervezet jogosult!

2. § (1) Polgárőr szervezet:

a) a polgárőr egyesület,

b) a területi polgárőr szövetség, valamint

c) az Országos Polgárőr Szövetség.

(2) A polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működésük a politikai pártoktól független.

(3) A polgárőr szervezet elnevezésének tartalmaznia kell a „polgárőr” megjelölést. Nyilvántartásba vett más társadalmi szervezet az elnevezésében a polgárőrséggel való összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat.

(4) A polgárőr szervezet e jellegére utaló adatot a bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni.”

4. §(1) A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha

a) a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint

b) az Országos Polgárőr Szövetség és a területi polgárőr szövetség tagja.

Személyi juttatásokra, személyi jellegű kifizetésekre – kivéve a pályázat keretében megvalósuló programok meghívott előadói, közreműködői részére fizetett díjazást – a pályázaton elnyert összeg nem fordítható.

 1. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:
 1. a benyújtott kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás) van,
 3. felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt áll,
 4. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt.-ben foglalt határidőben nem kezdeményezi,
 5. a pályázatához, annak kötelezően előírt mellékleteit nem csatolja, a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem teszi meg, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 6. az előző évben kapott önkormányzati támogatással határidőben nem számolt el, vagy az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.
 • A PÁLYÁZÓNAK NYILATKOZNIA KELL AZ ALÁBBIAKRÓL:
 1. vállalja-e önkormányzati eseményeken, rendezvényeken történő közreműködést?
 2. rendszeres közterületi járőrszolgálatot lát-e el? Ha igen milyen formában? Havi átlagban hány szolgálati órával, milyen területekre tervezik a rendszeres járőrözést? Hogyan történik a járőrszolgálat dokumentálása, annak igazolása?
 3. mely társzervekkel, hatóságokkal, intézményekkel, helyi gazdasági szereplőkkel működnek együtt munkájuk során? pl. rendőrség, közterület-felügyelet (hatályos együttműködési megállapodások csatolandók!)
 4. milyen módszerekkel kívánják elérni a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását?
 5. milyen kommunikációs eszközökkel segítik elő a lakossági aktivitást? hogyan történik az önkéntesek munkájának népszerűsítése?
 6. hogyan tervezik a helyi közösségek bevonását tevékenységükbe? pl. a lakosságot zavaró anomáliák feltérképezésében stb.
 7. rendelkeznek-e éves munkatervvel? (ha igen, a munkaterv csatolandó!)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok értékelése során a fentiekre adott válaszok, és a csatolt dokumentumok is értékelésre kerülnek és befolyásolják a támogatás mértékét!

 • a támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatóak el!

Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be!

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!

PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, HELYE, MÓDJA:

                                                                                2021. május 20.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

Jegyzői Iroda

Gyöngyös, Fő tér 13.

A pályázatokról a Képviselő-testület dönt, mely döntés várható időpontja 2021. május 27.

Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető:

Jávorszkiné Gubancsik Gréta a 37/769-102 telefonszámon, vagy a javorszkine.greta@gyongyosph.hu címen.

Kiemelt tartalmak