Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Pályázati felhívás a városban működő nyugdíjas szervezetek részére

Gyöngyös Városi Önkormányzat értékesnek, egyben szükségesnek tartja a nyugdíjas szervezetek működését. Az időskorúak igényeinek megfelelő kulturális, művészeti, szabadidős és sport tevékenységek, elfoglaltságok szervezésében a szervezetek szerepvállalása nélkülözhetetlen.

A pályázat célja a fenti tevékenységek, közösségteremtő programok, rendezvények, szolgáltatások, beszerzések támogatása mellett a nyugdíjas szervezeteknek nyújtott segítség abban is, hogy olyan tevékenységeket is végezhessenek, amelyeken keresztül a tagokat érintő fontos információkhoz való hozzájutás, a tájékozódás lehetőségét biztosítják, illetve lehetővé teszik az időskorúak számára közös érdekeik megvitatását.

I. Pályázati program célkitűzései (támogatandó célok):

 1. nyugdíjas klubok, közösségek programjainak megvalósítása (kulturális, művészeti, szabadidő és sport területen),
 2. a nyugdíjas közösségek, klubok, egyesületek működésének elősegítése (pl. székhely, működési hely fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek: ingatlan bérleti és fenntartási díja, ezzel kapcsolatos közüzemi díjak, internet, illetve telefonhasználat díja, stb.)
 3. eszközbeszerzések támogatása (számítógép, monitor, nyomtató, szkenner, telefon, stb.),
 4. nyugdíjas szervezetek közötti kapcsolattartás és ezek megvalósítását biztosító kezdeményezések,
 5. az idősek közösségi kapcsolattartásának segítése, a generáción belüli szolidaritás erősítése,
 6. a nyugdíjas közösségek közösségteremtő tevékenysége,
 7. az idős korosztályt érintő (pl.: egészségügyi tárgyú) ismeretterjesztő előadások szervezése,
 8. hátrányos helyzetű, veszélyeztetett idős emberek esélyegyenlőségének elősegítése.

II. Pályázat benyújtására jogosultak köre:

 1. A Városban működő nyugdíjasokat tömörítő, érdekeit képviselő:
  • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, stb.), melyeknek céljai között, tevékenységi körében szerepel pl. az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése,
  • az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező nyugdíjas klubok, időskorúak közösségei, – melyeknek célja az idős korosztály támogatása, segítése, számukra közösségi programok szervezése -, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) jogi személy szervezettel.
 2. Az idősek gondozását, ápolását végző gyöngyösi székhelyű intézmények (a továbbiakban: Intézmények), amennyiben a pályázat célja szerinti tevékenységet végeznek.

Az Intézmények nem pályázhatnak működési költségek (rezsiköltség, internet, telefonhasználat díja stb.) támogatására, továbbá az Intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre (pl. ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, vérnyomásmérő, vércukorszint mérő, pelenka, ágynemű, stb.)

Személyi juttatásokra, személyi jellegű kifizetésekre – kivéve a pályázat keretében megvalósuló programok meghívott előadói, közreműködői részére fizetett díjazást – a pályázaton elnyert összeg nem fordítható.

III. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely:

 1. a benyújtott kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 2. adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (köztartozás) van,
 3. csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás, vagy adósságrendezési eljárás alatt áll,
 4. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt.-ben foglalt határidőben nem kezdeményezi,
 5. a Civil tv. 30. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az Országos Bírósági Hivatalnál nem helyezte letétbe beszámolóját,
 6. a korábbi (3 éven belüli) támogatásához kapcsolódó elszámolása elutasításra került,
 7. a korábbi (3 éven belüli) támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget,
 8. a pályázatához, annak kötelezően előírt mellékleteit nem csatolja, a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem teszi meg, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

IV. A támogatás formája:

A támogatás – a pályázó által a pályázatban megjelölt – a támogatási szerződés aláírásának napja és 2024. december 31. közötti időszakban elszámolt működési költségekhez, illetve ezen időszakban megvalósított programokhoz kapcsolódó elszámolt költségekhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás felhasználását a pályázó pénzügyi és szakmai elszámolással igazolja. Az ellenőrzési és elszámolási feltételeket a civil és egyéb szervezetek, illetve magánszemélyek önkormányzati támogatásáról szóló 7/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el. Az elszámolás részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.

A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a pályázó köteles visszafizetni!

V. A pályázathoz csatolandó mellékletek:

 • pályázati adatlap és mellékletei,
 • átláthatósági nyilatkozat,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, közzétételi kérelem,
 • nyilatkozat az államháztartás önkormányzati alrendszeréből nyújtott támogatás igénybevételéhez,
 • nyilatkozat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. §-ban foglaltak teljesüléséről,
 • nyilatkozat a köztartozásmentességről.

Pályázni kizárólag a „Pályázati adatlapon” lehet, amely beszerezhető a Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodáján, illetve letölthető a www.gyongyos.hu honlapról.

A pályázatok benyújtásának határideje és helye:

 2024. május 8.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzői Iroda
Gyöngyös, Fő tér 13.

A pályázatokról a Képviselő-testület dönt, mely döntés várható időpontja 2024. májusi képviselő-testületi ülés

Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesül.

Pályázattal kapcsolatos információ kérhető:

Jávorszkiné Gubancsik Gréta bizottsági koordinátortól a 37/769-102 telefonszámon, vagy a javorszkine.greta@gyongyosph.hu címen.

Letölthető dokumentumok:

Kiemelt tartalmak