Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Ne szemetelj!

2023. 12. 14. Ne szemetelj! Utolsó módosítás: 2023. 12. 19. 12:37

A projekt főbb adatai a következők:

1. táblázat: A megvalósításra kerülő projekt főbb adatai

A projekt azonosító száma:TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001
A projekt címe:A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex program Gyöngyös városában
A projektgazda neve:Gyöngyös Város Önkormányzata
A projektgazda székhelyének címe:3200 Gyöngyös, Fő tér 13.
A konzorciumi partner neve:Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A Konzorciumi partner székhelyének címe:1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
A projekt kezdete:2017. június 1.
A projekt várható befejezése:2023. december 15.
A projekt tervezett költsége:178 000 000 Ft
A projekt elszámolható költsége:203 694 000,- Ft
Támogatás mértéke:203 694 000,- Ft
Támogatásintenzitás:100%

A projekt átfogó célja az akcióterület szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és az akcióterületen élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, mely által a projekt hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség és a munkaképesség javításához. Az átfogó cél teljesülését 7 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők: 

 1. A városrészben élők társadalmi kohéziójának erősítése, a társadalmi konfliktusok megoldása. 
 2. A lakosság bevonása a fejlesztési programok tervezésébe, megvalósításába
 3. Az akcióterületen élők szociális-, egészségügyi-, közösségi-, oktatási-, képzési- és munkaerő- piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása
 4. Tartós szociális felzárkóztatás a folyamatos szociális munka biztosításával
 5. A társadalmi felzárkóztatást segítő, különösen felzárkóztató, fejlesztő és szabadidős programokba való bekapcsolódásának elősegítése
 6. A hátrányos helyzetű lakosok foglalkoztatásának elősegítése
 7. A lakosság egészségügyi állapotának javítása

A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra:

 • Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása
 • Programok, rendezvények – Családi napok, kézműves foglalkozások, kirándulások
 • Szakértők bevonása – tanácsadási szolgáltatások: Mediátor, Munkavállalási tanácsadás, Jogi tanácsadás, Pszichológus, Adósságrendezési tanácsadás
 • Érzékenyítő tréningek munkaadók számára
 • Pályaorientációs foglalkozások
 • Közösségi akciók (szemétszedés)
 • Nyári fejlesztő játszóház
 • Felzárkóztatás, fejlesztő játszóház fejlesztőpedagógus bevonásával
 • Bűnmegelőzési közbiztonsági tréning és tanulmány kidolgozása
 • Szociális munkások foglalkoztatása
 • Szociális asszisztens foglalkoztatása
 • Szociális munkások szupervíziója
 • Egészségügyi Prevenciós szakértő – szemléletformáló foglalkozások
 • Szűrőprogramok
 • Szakmai programok: tréningek (esélyegyenlőségi, kommunikációs) és szakmai konferencia

A projekt megvalósításához a fenti beavatkozások mellett szorosan kapcsolódnak a következő tevékenységek: Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése; eszközbeszerzés; immateriális javak beszerzése; kötelező nyilvánosság; projektmenedzsment; szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utazások; a programokhoz kapcsolódó rendezvényszervezés.

A projekt számszerűsíthető eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység megnevezéseTervezett létszám
Közösségfejlesztő programok, akciók szervezése111
Közösségfejlesztő foglalkozások809
Folyamatos szociális munka170
Szociális munkások szupervíziója8
Társadalmi integrációt segítő szabadidős programok szervezése20
Pszichológus bevonásával támogató csoport működtetése20
Lakossági fórumok és más együttműködések282
Szakmaközi konzultációk és mediáció10
Adósságrendezési szolgáltatás20
Munkavállalási tanácsadás20
Érzékenyítő tréning 20
Fejlesztőpedagógus bevonásával gyermekkori fejlesztés: fejlesztő játszóház és iskolai felzárkóztató programok40
Nyári gyermekfelügyelet és fejlesztő játszóház205
Pályaorientációs foglalkozások15
Egészségügyi programok30
Prevenciós programok809
Jogi tanácsadás25
Bűnmegelőzéshez kapcsolódó szemléletformáló  programok10
Bűnmegelőzéshez kapcsolódó Együttműködési hálózat  kialakítása1
Összesen:2625 fő

A munkamódszer bemutatása:

A mélyszegénységben élő családok segítése, mint folyamat, munkamódszer egy újfajta, komplex látásmódot, rendszerszemléletet is jelent egyben. A szociális munka során nem csupán a problémákra összpontosítanak, hanem a segített személyt, családot állították fókuszba. A hangsúly a támogatott személyek kapcsolat- és viszonyulási rendszerére, értékeire, attitűdjeire, adottságaira, készségeire helyeződik, ezek mintegy a velük folytatott segítő munka kiindulópontjai. Ennek megfelelően a segítő munka célja olyan folyamatok elindítása, cselekvési tervek közös kialakítása, amelyek a kliens és családja tudását, készségeit fejlesztik az öngondoskodás jegyében, így valóban esély lesz arra, hogy a kliens visszanyerje a saját döntéseiért való felelősségtudatot: tudatosítsa magában, hogy nagyon nehéz anyagi viszonyok között is vannak döntési lehetőségei, és felelős ezekért a döntésekért, vagy éppen elodázásukért. 

Az esetmenedzserek a családdal folytatott első interjú, segítő beszélgetések során beazonosítják a család helyzetét, „diagnózist” állítanak fel, sorra veszik a család készségeit, lehetséges erőforrásait, támaszait, mindezekhez képest a klienssel együtt tűzik ki a közös célokat, készítik el a cselekvési terveket, és választják ki az illeszkedő segítői modell(eke)t.  

A terv megvalósítása alapvetően a kliens feladata, ill. a segítő munka folyamán a segítő szakember a segítségnyújtási modellnek megfelelően vesz benne részt úgy, hogy a folyamatban felmerülő új információk mentén folyamatosan igazítanak az eredeti terven. Ez a terv nem csupán az anyagi probléma rendezésének lépéseit, hanem mentális megerősítést, a munkába állás készségei és a problémamegoldó képességek fejlesztését, önismereti fejlesztést, valamint a családi kapcsolatok kohéziójának megerősítését, a hiányosságok felszámolását is tartalmazza. 

A szegregátumban élő családokkal folytatott segítő munkánk eszerint nem váltja ki, és nem is akarja kiváltani egyik ma működő szociális segítő tevékenységet sem, hanem ezekkel párhuzamosan működve a kliensekben az önmenedzselés eszközeit erősíti, melyek arra szolgálnak, hogy az adott problémával a megfelelő segítőhöz a megfelelő időben tudjanak fordulni, vagy akár a piaci megoldások közül is a maguk számára megfelelőt tudják kiválasztani.

A segítő szakember egyik feladata a közvetítés a szereplők között; a rendszerből általában hiányzó bizalmi tőkét jelentheti a többi fél számára. Munkája során mind a piaci, mind a szociális rendszerekben, szolgáltatásokban segít eligazodni a kliensnek, ő az, aki révén összehangolódhatnak a különböző logika szerint működő rendszerek, akinek a segítségével közelíthetnek egymáshoz a közös cél érdekében a klienssel kapcsolatban álló legkülönfélébb szereplők. 

 • Együttműködések

A szociális munkát Gyöngyösön nem elszigetelten végzik, több helyi civil szervezettel közösen valósítottak meg programokat, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és az Önkormányzat is együttműködik a gyermekjóléti, szociális ellátórendszer intézményeivel, iskolákkal, óvodákkal, egészségügyi intézményekkel, a rendőrséggel és egyéb hivatalokkal, hatóságokkal.

 • Bevonás

A programba való bevonás megvalósulási időszaka, melynek során a következő tevékenységek valósultak meg:

 • Tájékoztatás: A háztartásokban élők személyes és átfogó tájékoztatása
 • Együttműködési megállapodás a célcsoporttagokkal
 • Egyéni Fejlesztési Tervek előkészítése

Szociális munkások, esetmenedzserek segítséget nyújtanak a klienseknek szociális ügyintézésben. Szociális és mentálhigiénés tanácsadást, információnyújtást biztosítanak bárkinek, aki segítséget kér.

 • A segítő munka területei közül a következőkre összpontosítunk:
 • általános szociális munka,
 • szociális munka családokkal,
 • közösségi szociális munka,
 • szociális munka szenvedélybetegekkel.

FELNŐTTEK SZÁMÁRA pszichológiai tanácsadást, jogi tanácsadást, adósságkezelési és munkavállalási tanácsadást biztosítottak. Baba-mama klub keretében biztosítottak arra lehetőséget, hogy a kisgyermekes anyukák védőnőkkel találkozhassanak, és egyben erősítsék szülői szerepeiket.

 • OKTATÁSI BEAVATKOZÁSI TERÜLET

A családokkal folytatott szociális munka során közösen készülünk fel alapkompetenciákat fejlesztő, valamint szakmai tudást adó képzésekre. 

 • KÖZÖSSÉGI BEAVATKOZÁSI TERÜLET
 • Közösségi fórumok szervezése
 • Önkéntes akciók szervezése a lakókörnyezet javításáért
 • Családi napok szervezése

A közösségi beavatkozás célja, hogy a szegregátumban élőknek támogatást nyújtson saját problémáik azonosításában és megoldásában. A közösségi beavatkozás funkciója, hogy visszaadja a szegregátumban élők azon kompetenciáját, mely szerint önállóan dönthetnek saját sorsukról. Önkéntes akciók célja elsősorban a lakókörnyezet szebbé tétele volt.

 • FOGLALKOZTATÁS
 • Foglalkoztatást segítő szolgáltatások:
 • Munkavállalási tanácsadás
 • GYERMEKEK SZÁMÁRA: 
 • Gyermek játszóház működtetése, táborok, valamint kirándulások szervezése. 
 • Tanoda jellegű szolgáltatások
 • A gyermekek korrepetálása fejlesztő pedagógus közreműködésével
 • Dohányzás-, alkohol-, és drogprevenciós tevékenységek
 • Sportprogramok, táncprogramok
 • Drámafoglalkozások
 • Kézműves foglalkozások
 • Koncertek, kutyaterápia, színházlátogatás, múzeum, cirkusz
 • Egészségügyi programok

Az egészségügyi beavatkozási terület programelemeinek célja a lakóközösség egészségügyi állapotának javítása, az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűd kialakítása és fejlesztése. 

 • Egészségügyi szűrővizsgálati akciók

Komplex egészségügyi állapotfelmérést biztosítása

 • Egészségügyi szűrésekhez kapcsolódó nyomon követés

A szűrések eredményei bekerülnek az egyéni fejlesztési tervekbe, illetve továbbításra kerülnek az illetékes házi orvoshoz és házi gyermekorvoshoz.

 • Családi napok

A családi napok célja, hogy a teljes lakóközösségnek nyújtson tartalmas szabadidős közösségi, és családi programokat, melyeken keresztül a szegregátumban élők pozitív élményeket szerezhetnek saját lakókörnyezetükkel, lakótársaikkal kapcsolatban. A családi napok rendezvénysorozat jelleggel fogják össze az egyes projektelemeket, így az egészségügyi szűrővizsgálati akciókat, az önkéntes tevékenységeket, illetve lehetőséget adnak arra, hogy a célcsoporttagok megismerkedjenek azokkal a projektelemekkel is, melyek őket közvetlenül nem érintik.

 • Önkéntes akciók szervezése

Az önkéntesség szervezése, az önkéntes programok megvalósítása a projekt sikerességének belső szubjektív indikátora. Az önkéntes akciók szervezésének lényege, hogy a szegregátumban élők felismerjék a közösségi cselekvésben rejlő lehetőségeket és pozitív élményeket szerezzenek a település lakosságának önkéntes segítségnyújtásán keresztül. Az önkéntes akciók célja elsődlegesen a szegregátum lakókörnyezetének szebbé tételére irányulhat.

 • Közösségi szociális munka, közösségfejlesztés 

Az ügyfelek közvetlen segítése mellett hálózatot építettek a település szolgáltatóival, intézményeivel, önkormányzataival, civil szerveződéseivel, más projektek munkatársaival. Külön is érdemes kiemelni az Üdvhadsereggel, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központtal, valamint a Rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásokat, melyek megalapozhatják a program továbbélését. Szakmaközi szemináriumok alkalmával közös cselekvési lehetőségeket tárták fel a szakemberek számára. Lakossági fórumokat tartottak, ahol információkat adtak, tájékoztatták a helyi lakosokat a lakhatás biztonságának megőrzésével kapcsolatos juttatásokról, a háztartás gazdaságos üzemeltetésével kapcsolatos tudnivalókról, a településen közszolgáltatást nyújtó cégek elérhetőségeiről, a védendő fogyasztói státusz igénylésének módjáról, az előrefizetős mérőóra előnyeiről.

 • Segítők segítése: esetmegbeszélő csoportok, szupervízió

Kiemelten fontos az esetmenedzserek segítői tevékenységének hatékonysága érdekében a szociális segítő munka fontos háttereinek alkalmazása, az esetmegbeszélés és a szupervízió. A közvetlen munkatársak közösen beszélik meg a munkatársak esetvezetéssel kapcsolatos problémáit. Az esetmegbeszélés során lehetőség nyílt a segítő és kliense közötti kapcsolat, személyes problémák, érzelmi-indulati jelenségek, hatások megvitatására. Az esetmegbeszélés teret adott, hogy a segítő szakember ventilálhassa a felgyülemlett indulatait, s a csoportbölcsesség elve alapján a segítő problémáját különböző szemszögből megközelítve láthatja át a csoport. A segítő problémája megoldásához új ötleteket, új megközelítéseket, nézőpontokat kaphatott. 

Az akcióterület beavatkozásainak bemutatása

Az akcióterület beavatkozásai

A fejlesztési igény és a projekt megalapozott, hozzájárul az akcióterületi problémák megoldásához. A problémák kezelése integrált, komplex módon történik és a tevékenységek kiegészítik egymás hatásait. 

A projekt korábbi szociális városrehabilitációs projekt folytatását jelenti (TÁMOP-komplex, ROP-szociális célú városrehabilitáció), amelyek ugyanezen akcióterületen valósultak meg. A jelenlegi pályázati lehetőségeket kihasználva a TOP-4.3.1 felhívásra is támogatási kérelmet nyújtott be a város, melyhez kapcsolódik jelen fejlesztés kiegészítve annak tervezését és megvalósítását soft típusú projekt-elemekkel. 

A megvalósítás teljes időtartamára tervezett a folyamatos szociális munka, illetve a legtöbb tevékenység a teljes 54 hónapra vagy negyedévente folyamatosan tervezett annak érdekében, hogy minél hosszabb távon kifejthesse szemléletformáló hatását. Közösségfejlesztést célzó program-elemek is szerepelnek a tevékenységek között.

6. táblázat: A projekt tevékenységeinek bemutatása

Tevékenység neveKözösségfejlesztő programok, akciók szervezése
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A) a) b) 
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja, hogy a szegregátumban élőknek támogatást nyújtson saját problémáik azonosításában és megoldásában. A közösségi beavatkozás funkciója, hogy visszaadja a szegregátumban élők azon kompetenciáját, mely szerint önállóan dönthetnek saját sorsukról. A közösségszervezés során a helyi közösség bátorítást és ösztönzést kap arra, hogy erejét felbecsülje, és tagjai összefogjanak annak érdekében, hogy a közösség kielégítse szükségleteit. Célcsoport: Szegregátumban élők
Tevékenység szakmai leírása Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása, aki a programokat, akciókat folyamatosan szervezi, illetve gondoskodik a lakossági kommunikációról is (nyomtatott tájékoztatási anyagokról és fórumok szervezéséről is). Együttműködik a helyi partnerekkel, koordinálja a támogató csoport munkáját is. Önkéntes akciókat is tervezünk, melyeknek célja elsősorban a lakókörnyezet szebbé tétele, illetve ezeknek célja a környezetvédelmi és állattartási ismeretek fejlesztése is – szemléletformálás, tudatosság növelése.
Az önkéntes akciók szervezésének lényege, hogy a szegregátumban élők felismerjék a közösségi cselekvésben rejlő lehetőségeket és pozitív élményeket szerezzenek a város lakosságának önkéntes segítségnyújtásán keresztül. Az önkéntes akciók célja elsődlegesen a szegregátum lakókörnyezetének szebbé tételére, valamint a patak partján megjelenő illegális szemét-lerakóhelyek megszűntetésére irányulhat. Az önkéntes szemétszedési, virágültetési akciók időpontjai és helyszínei a város lakossága számára is nyilvánosak lesznek, azzal a céllal, hogy a lakosságból is érkezzenek önkéntesek a programba. 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaCivil társadalom erősítése, az integrációt segítő önkéntesség kialakítása. A “Durandán” nagy problémát jelent a szemét, valamint időnként a patkányok, kóbor kutyák jelenléte, így az önkéntes akciókkal, mely a környezet szebbé tételére irányul, alapvető közösségi igények elégülnek ki.
Tevékenység neveKözösségfejlesztő foglalkozások
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A) a) b) c) e)
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja, hogy a szegregátumban élőknek támogatást nyújtson saját problémáik azonosításában és megoldásában. Közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megszervezésre. Célcsoport: Szegregátumban élők
Tevékenység szakmai leírása Kézműves és egyéb foglalkozások, családi napok
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA közösségfejlesztési célú családi napok nagymértékben segítik a helyi közösség belső kohézióját, valamint a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakítását is elősegítik. Nagymértékben hozzájárul az érintett lakosság integrációjához, beilleszkedéséhez és a célcsoporttal szembeni diszkrimináció csökkentéséhez is.
Tevékenység neveFolyamatos szociális munka
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 B) b) Felhívás 3.1.1 A) a) b) c) e) Felhívás 3.1.1 D) a) b) Felhívás 3.1.1 F) a) c)
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja: problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata; igény szerint a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése; közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése Célcsoport: Szegregátumban élők 
Tevékenység szakmai leírása A folyamatos szociális munkát folyamatos szakemberek foglalkoztatásával biztosítjuk a helyszínen: 3 fő szociális munkás foglalkoztatása 60 hónapon, 1 fő szociális munkás 36 hónapon és 1 fő asszisztens 60 hónapon keresztül. A munkájuk ellátásához a személyi költségek mellett néhány eszköz is szükséges. A segítő tevékenység összekötő hidat képezhet a különböző logika szerint működő társadalmi rendszerek között a szegregált, mélyszegénységben élő családok érdekében, erősítve az egyes szereplők közötti bizalmi szintet. Olyan működésmódokat kívánunk megvalósítani, amelyek biztosítják azt, hogy a mélyszegénységben élő családok valamint az intézményi szereplők között megjelenjen egy bizalmi partner, támogató munkát folytató segítő szakemberek. A projektbe való bevonás során fő feladatuk: • Folyamatos tájékoztatás és kommunikáció: A háztartásokban élők személyes és átfogó tájékoztatása a projektről lakossági fórumok, családi napok, önkéntes akciók, komplex egészségnapok, zenés, táncos kulturális napok alkalmával
• Egyéni Fejlesztési Tervek elkészítése
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA fejlesztés a szegregátumokra fókuszál, illetve a TOP 4.3.1 felhívás keretében infrastrukturális beavatkozások is tervezettek, ezért fontos a folyamatos szociális munka biztosítása az akcióterületen. A szociális munkások tevékenysége nagymértékben hozzájárul a hátrányos helyzetű lakosok felzárkóztatásához. A projekt megvalósítása során az egyéni életesélyek javításán keresztül koncentrálunk a közösségi fejlődésre, azaz a célcsoport tagjai minden esetben egyéni, személyre szabott és folyamatos „Jelenléttel” támogatott fejlesztési folyamatban vehetnek részt.
Tevékenység neveSzociális munkások szupervíziója
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 B) d)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: a segítő szakember munkájának szakmai támogatása; célcsoport: segítő szakemberek
Tevékenység szakmai leírása Fontos a szociális munkásaink, esetmenedzsereink segítői tevékenységének hatékonysága érdekében a szociális segítő munka fontos háttereinek alkalmazására, az esetmegbeszélésre és a szupervízióra. A közvetlen munkatársak közösen beszélik meg az esetvezetésekkel kapcsolatos problémáikat. Az esetmegbeszélés során lehetőség nyílik a segítő és kliense közötti kapcsolat, személyes problémák, érzelmi-indulati jelenségek, hatások megvitatására. Az esetmegbeszélés teret ad, hogy a segítő szakember ventilálhassa a felgyülemlett indulatait, s a csoportbölcsesség elve alapján a segítő problémáját különböző szemszögből megközelítve láthatja át a csoport. Rendszeresen adunk teret az esetmegbeszélésre, szupervízióra.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaAhhoz, hogy a szociális munkások hatékonyan végezzék tevékenységüket az akcióterületen, fontos a mentális egészségük védelme és a szakmai kompetenciájuk fejlesztése.
Tevékenység neveTársadalmi integrációt segítő szabadidős programok szervezése
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A) c)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél, hogy a szegregátumban élők látóköre bővüljön, eljuthassanak olyan kulturális eseményekre, melyek számukra esetleg szociális körülményeik következtében nem elérhetőek, ugyanakkor olyan életre szóló élményt nyújthat egy-egy színházlátogatás, vagy koncert, mely kihat későbbi életükre is. Célcsoport: Szegregátumban élők
Tevékenység szakmai leírása Negyedévente lehetőséget nyújtunk a célcsoport tagok számára múzeumi látogatásra, vagy színházi előadás megtekintésére, koncert meghallgatására, egyéb kirándulásra a lakókörnyezetüktől kicsit távolabbi helyszíneken.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaEzek a szabadidős programok nagymértékben hozzájárulnak az érintett lakosság társadalmi integrációjához, hiszen ezzel életminőségük javul és szemléletformáló, közösségfejlesztő, felzárkóztató hatásai is vannak. 
Tevékenység nevePszichológus bevonásával támogató csoport működtetése
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A) c)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: a társadalmi integráció és a befogadó attitűd elősegítése, a lakosság személyes problémáinak megoldásának segítése Célcsoport: az akcióterületen élők 
Tevékenység szakmai leírása Rendszeresen önismereti, támogató csoport működtetése a projektbe közvetlenül bevont személyek számára a célcsoport szükségleteit jól ismerő pszichológus bevonásával. Az önismereti csoport pozitív hatással bír az egyén önbecsülésére, a lelki egészségére, pszichoszociális helyzetére. A csoport módszereket ad a saját lehetőségek, és képességek felfedezésére, felszínre hozására, a saját teljesítmény elismerésére, megmutatására a többieknek pozitív módon. Segít a résztvevőknek, hogy megéljék emberi méltóságukat, megfogalmazzák szükségleteiket, megismerkedjenek jogaikkal és személyes határaikkal, felismerjék, megértsék érzéseiket. Megtanulják, hogy tudják a gyász, bűntudat, harag, félelem érzéseit építő módon használni. Társas viselkedéseket próbálhatnak ki, gyakorolhatják az asszertív önérvényesítést.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA projekt megvalósítása során az egyéni életesélyek javításán keresztül koncentrálunk a közösségi fejlődésre.
Tevékenység neveLakossági fórumok és más együttműködések
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A) d)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: a városi fejlesztések tervezésébe a lakosság bevonása, a megvalósítás érdekében ezek elfogadtatása; ill. más közösségi témákban egyeztetés, tájékoztatás a társadalmi együttélés fejlesztése érdekében Célcsoport: Szegregátumban élők mellett a város lakossága, valamint szervezetek, intézmények, szolgáltatók
Tevékenység szakmai leírása Lakossági fórumokat tartunk, ahol információkat adunk, tájékoztatjuk a helyi lakosokat. Az ügyfelek közvetlen segítése mellett hálózatot építünk a település szolgáltatóival, intézményeivel, civil szerveződéseivel, más projektek munkatársaival. Külön is érdemes kiemelni az Üdvhadsereggel, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központtal, valamint a Rendőrséggel kötött együttműködési megállapodásokat, melyek megalapozhatják a program tovább fejlődését. Szakmaközi szemináriumok alkalmával próbálunk közös cselekvési lehetőségeket feltárni a szakemberek számára. (Eszközigénye is van a megvalósításnak)
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA fejlesztéseket mindenképpen meg előznie a megfelelő minőségű tájékoztatásnak, és ezt folyamatosan biztosítani kell a projekt időszaka alatt.
Tevékenység neveTájékoztatás és disszemináció
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A) 
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja: az összes tevékenység minél szélesebb körben történő ismertetése, a megvalósításuk támogatása a lakosság folyamatos tájékoztatása Célcsoport: Lakosság, szakemberek
Tevékenység szakmai leírása Nyomtatott és elektronikus alapú tájékoztatást, ismeret- és információátadást nyújtunk. tájékoztatás – szórólapok, kiadványok.  A korábbi projekt során létrehozott közösségi honlap fenntartása, továbbfejlesztése. 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA fejlesztéseket mindenképpen meg előznie a megfelelő minőségű tájékoztatásnak, és ezt folyamatosan biztosítani kell a projekt időszaka alatt.
Tevékenység neveSzakmaközi konzultációk és mediáció
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 A)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: Demokrácia-fejlesztés: párbeszéd folyamatok, állampolgári konzultáció, a vitakultúra-fejlesztés Célcsoport: Lakosság, szakemberek
Tevékenység szakmai leírása Esélyegyenlőség témában tréning szervezése segítő szakemberek számára: roma integráció, társadalmi nemek esélyegyenlősége témákban. Állatterápia lehetőségét biztosítjuk az idősek, gyermekek számára. Mediációs, resztoratív, helyreállító eljárásokat teszünk lehetővé. A mediáció, mint újszerű, alternatív konfliktuskezelési módszer olyan eszközrendszert kínál, melyet a felmerült konfliktushelyzetek megoldása során hatékonyan tudunk használni. Amennyiben a TOP-4.3.1 projekt megvalósítása során szegregált területen élők integrált területre költöztetése történik, akkor a mediátor segítségével befogadó akciókat szervezünk. Lehetőséget biztosítunk esetkonferenciák, disszeminációk szervezésével a szakemberek közötti tapasztalatcserére. Emellett egy nagyobb szakmai konferenciát is szervezünk. Kommunikációs tréning segítő szakemberek számára. Honlap fejlesztése.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaTájékoztatás, hosszútávú szemlélet- és attitűdformálás, a lakosság és a szakemberek körében
Tevékenység neveAdósságrendezési szolgáltatás
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 B) a)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: tanácsadás, felzárkózás elősegítése. Célcsoport: Az akcióterületen élő alacsony státuszú lakosság
Tevékenység szakmai leírása A háztartási adósságokkal küzdők számára adósságrendezési tanácsadást biztosítunk, melynek keretében személyre szabott adósságrendezési terv kerül kialakításra. A szolgáltatás részeként a tanácsadást végző szakember felkeresi a területileg illetékes közszolgáltatókat és segíti a célcsoportot az adósságrendezéssel kapcsolatos ügyintézésben. Csoportos tájékoztatást is nyújt, illetve pénzgazdálkodási, életvezetési tanácsadást is biztosít preventív jelleggel. 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA lakossági adósságok rendezésére adósságkezelésben jártas segítő szakemberre van szükség, mivel az állami adósságkezelés szolgáltatás kötelező jellege megszűnt.
Tevékenység neveMunkavállalási tanácsadás
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 C) a)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: A munkavállalók felkészítése a munka világára, célcsoport: a szegregátumnban élők
Tevékenység szakmai leírása Munkavállalási tanácsadói szolgáltatást nyújtunk a projekt időszaka alatt 40 hónapon keresztül, mely a munkaerőpiacra be- ill. visszakerülést szolgálja. 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaAz Észak-nyugati városrészben élő lakosság egy része felkészült, és segítséggel valószínűleg képes a munkavállalásra, helyzetének javítására. Az ő esetükben elsősorban az információ- és kapcsolathiány jelenti a fő problémát. Az itt élő emberek érdekérvényesítő képessége igen gyenge, és lehetőségeik rendkívül szűkösek. Azok közül, akiknek sikerül munkát találniuk, sokan feketén foglalkoztatottak, s gyakran nem kapják meg a bérüket. Többen ezekből a tapasztalatokból okulva választják a közmunka programban való részvételt, mivel az ugyan kevesebb jövedelmet jelent, viszont biztonságosabb.
Tevékenység neveÉrzékenyítő tréning
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 C) b)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: a munkavállalói oldal érzékenyítése és a befogadás erősítése; felkészítésük a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására, a munkavállalás elősegítése Célcsoport: Munkáltatók csoportja
Tevékenység szakmai leírása Érzékenyítő tréning a munkáltatók számára 2 alkalommal, mely segít megérteni, hogy a szegregátumban élő személyek milyen speciális és nehezített helyzetben vannak.
Mindenképpen beszélni kell a nehézségekről az előnyök és erősségek mellett, viszont fel kell oldani a munkatársakban keletkező félelmeket is. Hatékony lehet, ha ezen a felkészítésen célcsoporttag személy is részt vesz. Az érzékenyítő tréningek célja az attitűdformálás, ugyanis ezeken a foglalkozásokon a résztvevőknek lehetősége nyílik saját élményeket szerezni. Ez a saját élményen alapuló módszer segíti az előítéletek működésének megismerését és a hátrányos helyzetű személyek felé mutató empátia növekedését. Az érzékenyítés segít megismerni azokat a módszereket, amelyek hatására a kollégák támogató lépéseket tesznek hátrányos helyzetű munkatársaik felé. Cél egy befogadó környezet kialakítása, amely magába foglalja a sikeres együttműködést és a közös munka hatékony ellátását.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaBefogadó attitűd erősítése a munkáltatók körében is indokolt a szemléletváltozás elősegítéséhez.
Tevékenység neveFejlesztőpedagógus bevonásával gyermekkori fejlesztés: fejlesztő játszóház és iskolai felzárkóztató programok
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata   + átcsoportosítva a Máltai Szeretetszolgálathoz 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 D) a) b)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: Mélyszegénységből fakadó szociális hátrányok leküzdése  Célcsoport: Szegregátumban élő gyermekek: a 3-6 éves korban lévő gyermekek és szüleik
Tevékenység szakmai leírása Fejlesztőpedagógus bevonásával gyermekkori fejlesztési lehetőségek biztosítása 54 hónapon keresztül. A pedagógiai fejlesztés nem elsősorban a fogyatékos gyermekekre koncentrál, hanem a mélyszegénységből fakadó súlyos hátrányok leküzdésében nyújt segítséget a gyermekeknek. Mozgásfejlesztés, beszédfejlesztés, érzékelés, észlelésfejlesztés. A szegregátumban élő, iskoláskorú gyermekek általános problémája a rossz, illetve folyamatosan romló iskolai teljesítmény. Ezen tendencia megfordítása érdekében személyre szabott és csoportos formában történő iskolai felzárkóztatást folytatunk pedagógus bevonásával. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről által bevezetett egész napos iskola, vagyis a délután 16 óráig biztosítandó tanítás biztosítása miatt az érintett gyermekek esetében igazgatói felmentés szükséges, ezért a tevékenységhez az érintett gyermekek iskoláival szoros együttműködést alakítunk ki.(Egyéni és csoportos korrepetálás, kiscsoportos foglalkozások, képességterületenkénti foglalkozások.)
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA szolgáltatás biztosítása hiánypótló, hiszen a mélyszegénységben élő óvodás korú gyermekek számára a fejlesztés biztosítása napjainkig elérhetetlen, a készségfejlesztések a későbbi sikeres iskolai beilleszkedés, illetve a tantervi követelmények eredményes elsajátítása érdekében elengedhetetlen.
Tevékenység neveNyári gyermekfelügyelet és fejlesztő játszóház
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 D) a) b)
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja, hogy a szegregátumban élő 5-14 éves gyermekek számára a nyári időszakban aktív szabadidős tevékenységet biztosítson, miközben kezeli a nyári és egyéb időszakban jelentkező gyermekfelügyelettel kapcsolatos problémákat, így segítve a munkát vállaló szülőket. A játszóház lehetőséget ad a gyermekek fejlesztésére, játék közben bizonyos fejlődési és mentális problémák észlelésére. Így a játszóház egyben szűrési tevékenységet is ellát.  Célcsoport: Szegregátumban élő gyerekek
Tevékenység szakmai leírása A foglalkozások hétköznaponként napi 4 órában biztosítanak a gyermekek számára aktív szabadidős programokat, szükség esetén a játszóház ideje meghosszabbodhat. A foglalkozások több helyszínen zajlanak, az aktuális programoktól függően a következő tevékenységelemeket tervezzük: színházlátogatás, mozi látogatás, kulturális rendezvényeken való részvétel, fejlesztő csoportfoglalkozásokon való részvétel, sport rendezvényeken való részvétel, általános játszóház. A programok során a gyermekek számára hideg étkeztetést biztosítunk.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaMélyszegénységből fakadó szociális hátrányok leküzdése indokolja.
Tevékenység nevePályaorientációs foglalkozások
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat 
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 D) a) b)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: akcióterületi fiataljainak felkészítése a munka világára és lehetőségeik bemutatása. A csoportos foglalkozások célja, hogy a fiatalok megszerezzék a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják. Célcsoport: Szegregátumban élő fiatalok és iskolai kortársaik
Tevékenység szakmai leírása Pályaorientációs foglalkozásokat tervezünk összesen 20 alkalommal. A közép- és felsőfokú intézmények, szakképző iskolák, munkahelyek meglátogatásával, ezekkel az intézményekkel együttműködési hálót építünk ki, negyedévente egy alkalommal biztosítjuk a fiatal lányok számára ezt a foglalkozást.
A foglalkozás végére a résztvevők egyéni tervet készítenek. 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA pályaorientáció a lehető legszélesebb körű információnyújtás, mely a pályák szempontjából fontos saját egyéni jellemzőket, valamint a foglalkozások/pályák és a munkaerőpiac ismeretét foglalja magába.
Tevékenység neveEgészségügyi programok
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 E) a)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: törekvés az egészség fejlesztésére, egészségtudatosság kialakítása, tájékoztatás Célcsoport: Az akcióterületen élő lakosok
Tevékenység szakmai leírása Egészségügyi szűrővizsgálati akciók (6 alkalommal), egészségi állapot nyomon követése, egészségügyi önvizsgálat biztosítása, pszichológiai tanácsadás, egészségügyi programsorozat.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA lakóközösség egészségügyi állapotának javítására szükség van, az egészséges életmóddal kapcsolatos attitűd kialakítása és fejlesztése fontos feladat az alacsony státuszú lakosság körében.
Tevékenység nevePrevenciós programok
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 E) b)
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: egészséges életmód kialakítása, törekvés az egészséges élet fejlesztésre. A prevenciós tevékenység célja, hogy a fiatalok és felnőttek számára egyaránt komplex életvezetési foglalkozásokon keresztül reális és megvalósítható alternatívákat kínáljunk fel a stressz és a szorongás kezelésére, a konfliktusok feldolgozására és a szabadidő tartalmas és hasznos eltöltésére.  Célcsoport: akcióterületen élő lakosság, különösen a mélyszegénységben élők
Tevékenység szakmai leírása Komplex életvezetési foglalkozások a projekt teljes időtartama alatt. A foglalkozásokat klubfoglalkozás formájában egy fő prevenciós szakember vezetésével tervezzük. Témák:  párkapcsolatra való felkészítés stressz kezelés és szorongás oldás módszerei általános és személyre szabott felvilágosítás a szerhasználat veszélyeiről családi és iskolai konfliktusok kezelésének módszerei szabadidős tevékenységek (pl. filmklub, sportrendezvények) pályaválasztásban való segítségnyújtás egészséges énkép kialakítása és megerősítése DROGprevenció nagyon fontos!
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA szegregátumban élők egészségi állapota, egészségügyi szokásaik elmarad a társadalmi átlagtól, ebben nyújt segítséget az életmód tanácsadás.
Tevékenység neveJogi tanácsadás
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 F) b)
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja: A tisztázatlan tulajdonviszonyok és adósságok jogi úton való rendezése, gyámhatósági ügyekben a szülők megfelelő tájékoztatása, segítése Célcsoportja: Az akcióterületen élő lakosság
Tevékenység szakmai leírása A célcsoport számára a projekt teljes időtartama alatt (54 hó) jogi segítségnyújtás, tanácsadás. Szakember segíti a célcsoporttagokat jogi kérdések eldöntésében, peres ügyek rendezésében, megfelelő hatósághoz való fordulásban és hatósági ügyintézésben. Ez a szolgáltatás a következő általános célok megvalósulásához társul: szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, jogi tanácsadás, adósságkezelés során tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA jogi tanácsadás elsősorban a tulajdonviszonyok és tisztázatlan adósságok rendezésére megvalósítandó szolgáltatás.
Tevékenység neveBűnmegelőzéshez kapcsolódó szemléletformáló programok
Tevékenység gazdájának megnevezéseMáltai Szeretetszolgálat
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhez Felhívás 3.1.1 G) a)
Tevékenység célja, célcsoportjaCélja: szemléletformálás, tájékoztatás a bűnmegelőzés témakörben Célcsoportja: szakemberek
Tevékenység szakmai leírása A bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok szervezése a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó szakemberek számára 5 alkalommal.  Az áldozatokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szakembereket hivatalok, rendőrség, szociális és gyermekvédelmi szakembereinek, nevelési tanácsadó munkatársainak, pedagógusoknak, védőnőknek, gyermekorvosoknak, háziorvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, polgárőröknek, igazságszolgáltatás szakembereinek (bírák, ügyészek) képzések keretében adunk lehetőséget, készségeik, képességeik, ismereteik gyarapítására. Vészhelyzet felismeréséről, kezeléséről tréninget szervezünk az áldozatsegítés területén dolgozó szakembereknek. (pl. Bántalmazott gyermek szindróma, PTSD stb. témakörökben) Az áldozattá válás megelőzése érdekében nyomtatott és elektronikus alapú, valamint személyesen nyújtott tájékoztatást, ismeret- és információátadást nyújtunk az áldozattá válás elkerülésének módszereiről. Honlapunkon lehetőséget biztosítunk, hogy az áldozatok minden Heves Megyében elérhető szolgáltatásról tájékoztatást kapjanak. Áldozattá válás megelőzését célzó tréninget biztosítunk, melybe áldozatvédelemben jártas szakértőket vonunk be. A tréning során a résztvevők megismerkednek a hatalom és uralom mintázatával saját életükben és más csoporttagok életében (elsősorban közvetlen kapcsolatokban, de más kapcsolatokban is, pl. szülő, rokon stb.) 
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA szegregátumban élők körében, a speciális áldozati csoportok (nők, fiatalok, idősek) hatványozottan vannak kitéve annak, hogy áldozattá vagy elkövetővé váljanak.
Tevékenység neveBűnmegelőzéshez kapcsolódó Együttműködési hálózat kialakítása
Tevékenység gazdájának megnevezéseGyöngyös Város Önkormányzata
Illeszkedés a felhívásban meghatározott támogatható tevékenységekhezFelhívás 3.1.1 G) b). hálózat kialakítása területén a releváns szereplők bevonásával.
Tevékenység célja, célcsoportjaCél: helyi bűnmegelőzés javítása, az akcióterületen élők áldozattá vagy bűnelkövetővé válásának megakadályozására törekvés Célcsoport: szakemberek
Tevékenység szakmai leírása Együttműködési hálózat kialakítása a bűnmegelőzés területén a releváns szereplők bevonásával, közösen bűnmegelőzési stratégia, terv kialakítása.
Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltságaA szegregátumban élők körében, a speciális áldozati csoportok (nők, fiatalok, idősek) hatványozottan vannak kitéve annak, hogy áldozattá vagy elkövetővé váljanak.

Kapcsolódó képek

Vissza az oldal tetejére

Kapcsolódó videók

Forrás: Európai Parlament Multimedia Centre

Vissza az oldal tetejére

Kapcsolódó linkek

Vissza az oldal tetejére

Széchenyi 2020 logo