Képgalériák
Kiemelt látványosságok
A költségvetés

Eladó önkormányzati tulajdonú ingatlanok

Figyelem!
Ez a tartalom több mint két éve frissült utoljára!

A Gyöngyösi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felajánlja az önkormányzati tulajdonban lévő, gyöngyösi 1771/2, 1771/3, 1771/4, 1771/5, 1771/6 és 1771/7 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, mindösszesen (362+711+837+900+1027+827=) 4664 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanait együttes értékesítésre, összesen: bruttó 11.711.304,-Ft (bruttó 2.511,- Ft/m2) indulóáron az alábbi feltételekkel:

 1. A „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlanok a hatályos 33/2020. (X.30.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott szabályozási terv szerint „Garázs különleges terület” (K-g) építési övezetben a HÉSZ 50. §. (1) bek. szerint: a terület jellemzően több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, gépkocsi tároló funkciójára szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. A (2) bek. szerint az építési övezetben elhelyezhetők: a) garázsok, b) személygépjárművek-, motorkerékpárok- és kerékpárok szervize, c) a létesítmény üzemeltetését, fenntartását, védelmét szolgáló építmény.
 • A 1771/8-9 hrsz ingatlanon a nyertes pályázó a rendezési tervben meghatározott funkciók kiszolgálásra, saját költségén, a patak-mederkezelő és a helyi közútkezelő előírásai szerint, a temető bejárata előtti parkolótól magánutat építhet. A magánút kezelői feladatai a vevőt terhelik, melyet -több egyéb más előírás mellett- a parti sávra vonatkozó szabályok szerint kell fenntartani. A tervdokumentációt az ÉMVIZIG-hez vagyonkezelői hozzájárulásra be kell nyújtani. Az út mentén, a patak felőli oldalon bontható védőkorlát építhető, kimosódás elleni védelméről, fenntartásáról gondoskodni kell.
 • A közművek kiépítésének kötelezettsége és költsége, valamint a hulladékártalmatlanítás és az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat – a vételárral együtt a vevőt terhelik.
 • A parti sáv melletti építményeken összegyűjtött csapadékvíz bevezetését a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság engedélyezi, az eljárást megelőzően az ÉMVIZIG-től vagyonkezelői hozzájárulást kell kérni. Az ÉMVIZIG É2021-0886-002/2021. számú előzetes állásfoglalásába foglaltakat a vevőnek be kell tartani.
 • A vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlanok korábbi funkcióját és sajátosságait ismeri, eladóval szemben még „rejtett hiba” esetén sem érvényesít szavatossági vagy egyéb igényt, eladónak nem kötelessége az, hogy az ingatlanokat rendeltetésszerű állapotban adja át;
 • A vételárat vevő az adásvételi szerződést követő 30 napon belül köteles megfizetni;
 • A nyertes pályázó tudomásul veszi, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

   A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 30. 10.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                 Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoport

                                                                    3200 Gyöngyös, Fő tér 13. földszint 19. sz. iroda

A pályázatok elbírálásának határideje: A Képviselő-testület 2021. szeptemberi ülése

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Pályázati feltételek:

 1. A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja (a pályázati biztosíték befizetése a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál beszerezhető csekken, illetve a Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-01519125-00200002 számú letéti számlára történő átutalással teljesíthető). A pályázati biztosíték bankgarancia formájában is nyújtható. A pályázati biztosíték mértéke az összindulóár nettó összegének 10 %-ával azonos összeg. A pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámít.
 1. Az induló ár alatti ajánlat érvénytelen.
 1. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű pályázati tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.
 1. Amennyiben a pályázó a pályázatot a határidő letelte előtt visszavonja, valamint, ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, továbbá a pályázat elbírálása után annak a pályázónak, aki nem vált a pályázat nyertesévé, a pályázati biztosítékot az elbírálást követő 8 napon belül visszautaljuk.
 • A pályázat elnyerésével a biztosíték foglalóvá válik, melyet a nyertes pályázó elveszít, amennyiben a szerződéskötést elmulasztja az elbírálást követő 30 napon belül.
 • Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.
 • Amennyiben a vevő az adásvételi szerződésbe foglalt fizetési határidő tekintetében legalább 30 napos fizetési késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.
 1. Az értékesítés költségei – beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat – a vevőt terhelik.
 1. Vevő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti vagyontörvény alapján a bruttó 5 000 000 Ft értéket elérő ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államnak elővásárlási joga van.
 1. Az általános jogszabályokon (Ptk., stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.        
 1. A pályázatot zárt, – címzetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó – borítékban, az ingatlanok helyrajzi számának megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 2.        a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:
 3. a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,
 4. a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;
 5. az árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, idejét;
 6. pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

12. A pályázati tárgyalás szabályai:

 1. A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.
 2. A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.
 3. A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.
 4. A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb árajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.
 5. A pályázati biztosíték a pályázati tárgyaláson való részvételtől a szerződés megkötéséig bánatpénzzé, szerződéskötéskor foglalóvá alakul, melyet a vételárba be kell számítani, a további ajánlattevőnek 8 napon belül vissza kell utalni.
 6. A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök
 7. ismerteti a beérkezett pályázatokat,  
 8. tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,
 9. felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.
 10. A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A pályázat eredményét a hatáskör gyakorlója állapítja meg.
 11. A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.
 12. Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben neki felróható okokból nem köti meg, úgy tekintendő, hogy a szerződés megkötésétől eláll, ez esetben a bánatpénz összegét a pályázó elveszíti.
 13. A megkötött adásvételi szerződés alapján a teljes vételárat a szerződésben foglalt határidőben meg kell fizetni, amennyiben a vevő legalább 30 napos késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

További információ: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal 3200 Gyöngyös, Fő tér 13.: Vagyonkezelő csoport (pályázati eljárás), telefon: 37/510-306, 37/510-309, 37/510-313, Szilágyi Attila városfejlesztési és városüzemeltetési igazgató-helyettes (út-közmű), telefon: 37/510-345, Németi László főépítész (telekalakítás), telefon: 37/510-339.

Kiemelt tartalmak