Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése

Projektinformációk

A projekt címe: Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft., Gyöngyös Város Önkormányzata
A szerződött támogatási összege: 2 279 482 781 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 90 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.01.28.
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00091

Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5 %-át.

A projekt bemutatása

A projekt keretében Gyöngyös közigazgatási területén 100 %-ban kiépül a lakossági közműves szennyvízelvezetés és megvalósul a Gyöngyösi Szennyvízagglomeráció 5 településének szennyvízét fogadó gyöngyösi szennyvíztisztító telep fejlesztése. A Gyöngyös térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Gyöngyös város és 4 különálló településrésze (Mátrafüred, Mátraháza, Kékestető, Sástó) valamint 4 település (Nagyréde, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi) szennyvize. A szennyvíztisztító telep Gyöngyös külterületén, a város déli részén található, a 0263/2 és a 0263/5 hrsz-ú ingatlanokon.


A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A beruházás célja
Jelen projekt a meglévő városi szennyvíztisztító telep vízvonalát, iszap- és gázkezelését egyaránt érinti. A fejlesztés egyrészt a rossz hatásfokú, a kor technikai színvonalának nem megfelelő berendezések új, hatékonyabb berendezésekre cserélését, másrészt a telep kapacitásainak jobb kihasználását, ilyen módon a kapacitás növelését, és ezzel egyidejűleg az energetikai és gazdasági hatékonyság javítását célozza. A projekt hatására a telep képes lesz a telephelyen belül képződő iszapokkal megegyező mennyiségű idegen telepi (ill. csatornahálózati) iszapok fogadására, kezelésére, ill. az ennek során képződő biogáz kogenerációs hasznosítására. A külső iszapok beszállítása, kezelése a telep iszap- és gázvonalán túl az iszapkezelésből származó csurgalékvizek visszaterhelése miatt a vízvonalat is érinti.

A beruházás előzményének, céljának, helyszíneinek és a beruházás indokoltságának rövid bemutatása

A Gyöngyös térségi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra Gyöngyös város valamint 4 településrész (Mátrafüred, Sástó, Kékestető, Mátraháza) és 4 település (Nagyréde, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi) szennyvize. A szennyvíztisztító telep feladata a környéki szennyvízelvezető rendszeren elvezetett szennyvizek fogadása, mechanikai és biológiai tisztítása denitrifikálással és vegyszeres foszforeltávolítással kiegészítve, és a tisztított szennyvíz felszíni élővízi befogadóba vezetése.

A szennyvíztisztító telep első üzembe helyezésének éve: 1959. A telep akkori kiépítettsége kétszintes ülepítőket, előlevegőztetőket, biológiai tisztítást végző csepegtetőtesteket, utóülepítőket, iszapsűrítést, víztelenítést és szikkasztást foglalt magába. A telephelyen keletkező iszapokat iszapszikkasztó ágyakra vezették, a szikkasztott iszapokat mezőgazdasági hasznosításra adták át. Külön iszaprothasztás (a kétszintes ülepítők rothasztó terein kívül) a telephelyen nem volt. A telepet azóta több ütemben fejlesztették. 1989-’91-ben iker elrendezésű gépirács- és homokfogó műtárgy, szennyvíz átemelő műtárgy, új tisztított szennyvizet elvezető csatorna és kitorkolló műtárgy létesült. 1990-’94 között az iszapelosztó, -leeresztő aknákat, iszapsűrítő medencét és az iszapvíztelenítő gépházat, a műtárgyakhoz tartozó vezetékeket, csatornákat, villamos energia ellátást, egyéb telepi infrastruktúrákat újították fel. Ebben az ütemben a csepegtetőtesteket is felújították. Ezt a rekonstrukciót követően a telep 6.000 m3/d szennyvíz tisztítására volt alkalmas (a rácsgépház a durva szennyezések eltávolítását 13.000 m3/d mennyiségig tudta teljesíteni). 1992-ben megépültek a telepre tengelyen beszállított szippantott szennyvíz előkezelő műtárgyak is. 1992-’94-ben korszerűsítették az iszapelvezetést, és rekultiválták a telephely egyes részeit. 1994 után az iszapszikkasztó ágyakat – az új víztelenítési technológiára tekintettel – már nem használták.

A telepet 2006-ban jelentős mértékben fejlesztették, korszerűsítették. A beruházás költsége 1,329 milliárd forint volt, amelynek fele címzett támogatás, a többi pedig a város saját forrása volt. A beruházás keretében kiépítésre került két új előülepítő, három párhuzamos biológiai tisztítósort tartalmazó egyesített biológiai műtárgy, egy új utóülepítő, és komplett iszap- és gázvonal két db. anaerob rothasztóval, gáztartállyal, gázmotoros, ill. kazános biogáz hasznosítással. A telepet akkor 11.500 m3/d hidraulikai, és 99.333 LE szennyezőanyag eltávolítási kapacitásra méretezték és építették ki.

A telep a 2007 évi átadást követően minden paraméterben teljesíteni tudta a környezetvédelmi előírásokat. A város és Mátrafüred közötti technológiai vezeték megépítése után a mátrafüredi telepet bezárták, így Kékestető, Mátraháza, Sástó és Mátrafüred szennyvizét is a gyöngyösi telep fogadja és kezeli. A korszerűsített szennyvíztisztító technológiai tesztelését 2006. július elsején kezdték meg. A próbaüzem alatt a telep jól üzemelt, és jók voltak a vízminőségi mutatók is.

2006 óta a telep egyes berendezései elavultak, ezáltal hatékonyságuk jelentősen leromlott. A technikai színvonal folyamatos fejlődése is indokolja egyes gépi berendezések cserélését, ill. új eszközök beszerzését (pl. gázmotor, gáztároló, folyamatirányítás, finomszűrő, stb. esetében).

A gyöngyösi szennyvíztisztító telep üzemeltetője a rothasztók hatásfokának (gázkihozatalának) növelése céljából a Gyöngyösön rendelkezésre álló közintézményeknél és élemiszeripari üzemeknél keletkező feldolgozható hulladékok (pl. zsírok) tengelyen történő beszállítását tervezi. A telep jelen projekt keretében tervezett fejlesztésének egyik elsődleges célja ezen iszapok hatékony, a kor technikai színvonalának megfelelő kezelése, ill. a vízvonal adaptálása az ebből adódó megnövekedett terheléshez. A projekt hatására a telep tisztítási hatékonysága javulni fog (különösen ammónia, ammónium, ill. összes nitrogén tekintetében), üzembiztonsága fokozódik (kevesebb meghibásodás, kisebb karbantartási, javítási költség jelentkezik majd), és képes lesz a telephely saját iszapjain kívül tengelyen beszállított élelmiszeripari/vendéglátóipari hulladékok (pl. zsírok) fogadására és kezelésére. A kezelés anaerob fermentációt (rothasztást), az ott keletkező biogáz energetikai (gázmotoros) hasznosítását, ill. a fermentorokból kikerülő fermentor-iszap komposztálását, és ilyen módon a 36/2006 (V. 18.) FVM rendeletnek megfelelő, minősített termésnövelő termék előállítását foglalja magában. A komposztáló telep kapacitásának növelése, ill. a lakosság részére történő értékesítés logisztikai és infrastruktúrális feltételeinek megteremtése szintén része jelen projektnek.

Technológia követelmények

A szennyvíztisztító névleges hidraulikai kapacitása 11.500 m3/d, a telep mechanikai tisztítási sorból, előrecsatolt denitrifikációt, nitrifikációt, vegyszeres foszforkicsapatást tartalmazó eleveniszapos biológiai szennyvíztisztításból áll, fertőtlenítési lehetőséggel.

Főbb műtárgyak:

• rácsgépház finomráccsal,
• iker elrendezésű homokfogó műtárgy,
• nyers szennyvíz átemelő műtárgy,
• záportározó,
• osztómű I.,
• 2 db. előülepítő,
• osztómű II.,
• egyesített biológiai tisztítósor (3 db párhuzamos A2/O rendszerű reaktorsor),
• osztómű III.,
• 3 db utóülepítő
• 1 db fertőtlenítő, tisztított szennyvízelvezetés,
• iszapkezelés (, iszapsűrítő, kiegyenlítő tározó, 2 db. rothasztó, gravitációs utósűrítő és kigázosító, iszapvíztelenítő centrifuga és szalagszűrő-prés, polielektrolit előkészítés-adagolás),
• gázkezelés (gáztároló, 1 db kombinált égőfejes kazán, 2 db kettős bekötésű gázmotor, gázfáklya),
• komposztálás (fedett előtároló tér, nyílt komposztáló tér, utóérlelő, tároló tér csurgalékvíz elvezetéssel, célgépekkel).


A beruházás célja

A jelen projekt keretében megvalósítandó csatornahálózati fejlesztés célja az ivóvízzel ellátott és szennyvízcsatorna hálózatra rákötött lakosság meglévő arányának javítása, továbbá a meglévő rossz minőségű, az üzembiztonságot befolyásoló csatornaszakasz rekonstrukciója.

A fejlesztés eredményindikátorai a gyűjtőterületen:
• bővülő fejlesztési lehetőségek megalapozásával az érintett terület életminőségének javítása,
• további talaj- és vízszennyezések megakadályozása, vizek állapotának javítása,
• a területen lévő ivóvízbázis szennyeződésének megakadályozása.

Felmerülő kockázatok, problémák és az ezekre vonatkozó tervezett megoldási lépések bemutatása, további speciális jellemzők

A beruházás országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet közvetlenül nem érint, így a tervezett csatornahálózat bővítés természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A Kassai úti csatornaépítések érintik a 3-as számú főutat.

Tervezett szennyvízelvezető rendszer termőföld, erdő, gyep ingatlant nem keresztez, nem érint.

A beruházás tervezési területén a tervezett szennyvízelvezető rendszer nyomvonala számos helyen keresztez meglévő vonalas jellegű közművezetékeket (víz, csatorna, gáz, távhő. elektromos, távközlési vezetékek).

A beruházással érintett területen ingatlanvásárlással, telekalakítással kapcsolatos ingatlanrendezési feladat nem szükséges.

Az épülő szennyvízcsatornák adatai

A szennyvízcsatorna építéssel érintett utcák és a bekötésre kerülő lakóingatlanok száma:

Solymosi külhatár utca – 11 ingatlan
Víztorony utca – 2 ingatlan
Víztorony környéke – 14 ingatlan
Malom utca – 25 ingatlan
Szép utca – 15 ingatlan
Akaszka utca – 54 ingatlan
Galamb utca – 19 ingatlan
Felsőhíd utca – 2 ingatlan
Víg utca – 92 ingatlan
Vasöntő utca – 7 ingatlan
Gábor Áron utca – 4 ingatlan
Karácsondi köz – 6 ingatlan
Toka utca – 4 ingatlan
Csend utca – 2 ingatlan
Határ utca – 7 ingatlan
Damjanich utca – 2 ingatlan
Kassai utca 2-12, 16-20 sz. alatti szakasz – 8 ingatlan
Platán utca 33-43, 49-57 sz. alatti szakasz – 10 ingatlan
Petőfi úti zsellérköz – 70 ingatlan
Püspöki utca 4177 hrsz. és 5-7 sz. közötti szakasz – 7 ingatlan
Encsi utca 7-10 sz. alatti szakasz – 5 ingatlan
Akadémia utca – 13 ingatlan
Kilátó út – 4 ingatlan.
Nagyobb átmérőjű gerinccsatorna épül a
Kassai utcában – 556 méteren
Báthori utcában – 264 méteren
Petőfi utca Korcsolyás Tamás és Szent Bertalan utcák közötti szakaszán – 754 méteren.

Összesen 7044 m csatorna épül, az új házi bekötések száma 385 db.

Rekonstrukcióra kerülő szennyvízcsatorna szakaszok:

Lokodi utca – 223 m
Visonta-Szövetkezet utca - 184 m
Aranysas-Fecske utca – 320 m
Fecske utca (Óvoda előtt)- 78 m
Csalogány-Deák Ferenc utca – 18 m
Farkas Tamás utca – 46 m
Csalogány út – 106 m
Széna-Béla utca – 127 m
Kármán József utca 62 m
Dobó út 6-8 előtt – 58 m.
A rekonstrukcióval érintett hálózat hossza 1254 m.Kapcsolat

Gyöngyös Város Önkormányzata
Hiesz György polgármester
E-mail: hieszgy@hivatal.gyongyos.hu  
Telefon: +36 37 510 300

A szennyvíztisztító telep tulajdonosa:
Gyöngyös Város Önkormányzata (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.).

A szennyvíztisztító telep üzemeltetője:
HMV Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.),
Helyi üzemeltető szervezet: Heves Megyei Vízmű Zrt. Gyöngyösi Üzemegysége (3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6.).