3 °C

 
 
30/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. szeptember 24-i ülésén rendeletet alkotott GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK módosításáról.

29/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. szeptember 24-i ülésén rendeletet alkotott A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL szóló 5/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

28/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. augusztus 27-i ülésén rendeletet alkotott A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL szóló 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

26/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Bővebben


Ingatlan eladó!

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2020.08.03. hétfő
 
Utoljára módosítva: 2020-08-12 16:10
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A Gyöngyösi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felajánlja értékesítésre az önkormányzati tulajdonban lévő gyöngyösi 6302 hrsz alatt felvett, természetben Gyöngyös (Mátrafüred), Parádi út 1. szám alatt található, 1 hektár 0715 m2 alapterületű "beépítetlen terület" megnevezésű (volt strandfürdő) ingatlanát.

   

  Az ingatlan a - 2020 július 24-én hatályos - rendezési terv szerint Kre-KSz25/8,5T40 építési övezetben helyezkedik el. A 2020 októberben hatálybalépő rendezési tervmódosítással Kertvárosias lakóterület terület-felhasználásba és építési övezetbe kerül, amelyen legfeljebb 30 %-os mértékű szabadonálló vagy oldalhatáros beépítéssel, maximum 6,0 méteres magasságú épületek helyezhetők el. Igény szerint minimum 700 m2 területű ingatlanokat lehet kialakítani vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületet lehet elhelyezni. Az építési övezetben elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül :

  a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,

  b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális,

  c) kulturális,

  d) szállás jellegű és

  e) sport

  rendeltetést is tartalmazhat.

  A villany-, víz-, csatorna közművek kiépítettek, gázközmű az utcában megtalálható. Az ingatlanon ősgyep, illetve több fa, cserje található.

  a közműcsatlakozás, illetve az esetleges többlet-közművek, utak kiépítésének költségei, valamint az ingatlan kitakarítása és az értékesítés költségei - beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat) - a vételárral együtt a vevőt terhelik;

  vevő tudomásul veszi, hogy az ingatlan korábbi funkcióját és sajátosságait ismeri, eladóval szemben még "rejtett hiba" esetén sem érvényesít szavatossági vagy egyéb igényt, eladónak nem kötelessége az, hogy az ingatlant rendeltetésszerű állapotban adja át;

  a vételárat vevő az adásvételi szerződést követő 30 napon belül köteles megfizetni;

  az ingatlanra vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

  Az ingatlan értékesítési indulóára: bruttó 117.865.000,-Ft

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 24. 10.00 óra

  A pályázatok benyújtásának helye:

  Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal

  Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoport

  3200 Gyöngyös, Fő tér 13. földszint 19. sz. iroda

  A pályázatok elbírálásának határideje: A Gyöngyösi Városi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülése.

  Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

  Pályázati feltételek:

  1. A pályázaton való részvételre az jogosult, aki a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati biztosíték összegét a kiíró rendelkezésére bocsátja (a pályázati biztosíték befizetése a Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjánál beszerezhető csekken, illetve a Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett 12001008-01519125-00200002 számú letéti számlára történő átutalással teljesíthető). A pályázati biztosíték bankgarancia formájában is nyújtható. A pályázati biztosíték mértéke az adott ingatlan indulóára nettó összegének 10 %-ával azonos összeg: 9.280.709,- Ft. A pályázati biztosíték a vételár összegébe beszámít.

  2. Az induló ár alatti ajánlat érvénytelen.

  3. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű pályázati tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

  4. Amennyiben a pályázó a pályázatot a határidő letelte előtt visszavonja, valamint, ha a pályázat érvénytelen vagy eredménytelen, továbbá a pályázat elbírálása után annak a pályázónak, aki nem vált a pályázat nyertesévé, a pályázati biztosítékot az elbírálást követő 8 napon belül visszautaljuk.

  5. A pályázat elnyerésével a biztosíték foglalóvá válik, melyet a nyertes pályázó elveszít, amennyiben a szerződéskötést elmulasztja az elbírálást követő 30 napon belül.

  6. Amennyiben a szerződéskötésre a megadott határidőben a nyertes hibájából nem kerül sor, úgy a soron következő pályázó lép a helyébe.

  7. Amennyiben a vevő az adásvételi szerződésbe foglalt fizetési határidő tekintetében legalább 30 napos fizetési késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

  8. Az értékesítés költségei - beleértve az ingatlanforgalmi értékbecslés munkadíját és az igazgatási szolgáltatási díjat - a vevőt terhelik.

  9. Vevő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti vagyontörvény alapján a bruttó 5 000 000 Ft értéket elérő ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

  10. Az általános jogszabályokon (Ptk., stb.) kívül az ügyletre alkalmazni kell az Önkormányzat vagyonáról szóló 8/2016. (III.25.) önkormányzati rendeletet is.

  11. A pályázatot zárt, címzetlen, feladót, más jelet nem tartalmazó borítékban, ármegjelöléssel az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével kérjük benyújtani a Jegyzői Iroda Vagyonkezelő Csoportjához.

  12. A pályázatnak tartalmaznia kell:

  a) a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat:

  a pályázó magánszemély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adóazonosítóját, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát,

  a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, adószámát, pénzintézeti bankszámlaszámát, valamint csatolnia kell a cégkivonatot (vállalkozói engedélyének másolatát), és aláírási címpéldányt;

  b) az árajánlatot, a vételár megfizetésének módját, idejét;

  c) pályázó azon nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

  12. A pályázati tárgyalás szabályai:

  a) A pályázati tárgyalás lefolytatása a pályázat kiírójának, vagy az általa megbízottnak a feladata.

  b) A pályázati tárgyaláson a levezető elnökön és a jegyzőkönyvvezetőn kívül az érvényesen pályázók (legfeljebb 3 fő képviselő/ajánlattevő) vesz részt.

  c) A pályázati tárgyalásról folyamatosan vezetett jegyzőkönyv készül (az ajánlatokat a pályázók nevével együtt rögzítik), amelyet valamennyi résztvevő aláír.

  d) A licit alapja a beérkezett érvényes pályázatban szereplő legmagasabb árajánlat, a licitlépcső összegét a pályázat kiírója határozza meg.

  e) A pályázati biztosíték a pályázati tárgyaláson való részvételtől a szerződés megkötéséig bánatpénzzé, szerződéskötéskor foglalóvá alakul, melyet a vételárba be kell számítani, a további ajánlattevőnek 8 napon belül vissza kell utalni.

  f) A tárgyalás megkezdésekor a levezető elnök

  ismerteti a beérkezett pályázatokat,

  tájékoztatja a résztvevőket a pályázati tárgyalás szabályairól, a licitálás módjáról,

  felhívja a figyelmet a pályázattól való visszalépés következményeire.

  g) A levezető elnök a licitálás eredményét kihirdeti, és ez alapján megállapítja a pályázók sorrendjét. A pályázat eredményét a hatáskör gyakorlója állapítja meg.

  h) A szerződést a pályázati eljárást követő 30 napon belül meg kell kötni.

  i) Amennyiben a nyertes pályázó a szerződést határidőben neki felróható okokból nem köti meg, úgy tekintendő, hogy a szerződés megkötésétől eláll, ez esetben a bánatpénz összegét a pályázó elveszíti.

  j) A megkötött adásvételi szerződés alapján a teljes vételárat a szerződésben foglalt határidőben meg kell fizetni, amennyiben a vevő legalább 30 napos késedelembe esik, az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni, ez esetben a vevő a foglaló összegét elveszíti.

  További információ: pályázati eljárással kapcsolatban: Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Iroda Vagyonkezelő csoport 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., udvari jobb oldali épület földszint 19-20/1. sz. iroda. dr. Birizdó Éva 37/510-309, Földháziné Majláth Ilona 37/510-313, Dr. Horváthné Ambruzs Anikó 37/769-131, beépíthetőséggel kapcsolatban: Németi László Főépítész 37/510-339.


  Közösségi funkciók