3 °C

 
 
Szünetel az ügyfélfogadás a hivatalban

Igazgatási szünetet tart a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal december 23-a és 31-e között. Ezen időszakban a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Ezt a számot hívja, ha hajléktalant lát az utcán

Gyöngyösön senkinek sem kell az utcán élnie, a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ (KHSZK) által működtetett Hajléktalanok Gondozóházában nappali melegedő, éjjeli menedékhely és átmeneti szállás várja a fedél nélkül élőket, és szociális munkások utcai jelenlétével segítenek a lakhatási krízisben élőkön. Ha az utcán hajléktalan személyt látunk, akkor segítünk igazán, ha minden esetben megbizonyosodunk róla, hogy milyen veszélyhelyzet áll fenn.

Korlenyomat - ajándéknak is kitűnő

Ünnepélyes keretek között bemutatták a Gyöngyösi Kalendárium 2020 kiadványt.

Közös hang

A Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány és a Hétszínvirág Napközi Otthon jótékonysági gálaestet szervezett az intézmény fennállásának 30. évfordulója alkalmából.

Bővebben
Normatív határozatok 2019-11-28

Gyöngyös Város Képviselő-testületének 2019. november 28-i ülésén hozott, alábbi normatív határozatait kihirdetem:

34/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. november 28-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

33/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2019. november 28-ai ülésén rendeletet alkotott a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásáról.

Döntés hirdetményi úton történő közléséről

Letölthető a kapcsolódó dokumentumok közül.

Normatív határozatok 2019-11-04

A normatív határozatok hirdetménye letölthető a kapcsolódó dokumetumok közül.

BővebbenVáltozások a köznevelési törvényben

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2019.08.02. péntek
 
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A nemzeti köznevelésről törvény módosításával módosultak az óvodai nevelés alól történő felmentés és a tankötelezettség teljesítésének szabályai is.

   

  A gyermek továbbra is köteles részt venni óvodai foglalkozáson legalább napi négy órában attól a nevelési évtől, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Új szabály, hogy csak a negyedik életév betöltéséig adható a gyermek számára szülő kérésére felmentés a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. (A korábbi szabályozás értelmében a felmentés az ötödik életév betöltéséig volt adható.)

  2019. december 31-ig a kérelemről az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is a jegyző (egyházi-, illetve magánfenntartású óvodáknál a fenntartó) dönt. 2020. január 1-jétől azonban változik a felmentést engedélyező hatóság, melynek értelmében a jegyző és a fenntartó erre vonatkozó hatásköre megszűnik, a felmentés engedélyezése a későbbiekben végrehajtási rendelet által kijelölt állami szervhez kerül át. Szigorodnak a felmentési kérelem benyújtásának szabályai is. A szülő a kérelmét csak a tárgyév május 25-éig nyújthatja be, de a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti.

  A felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Változás, hogy ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, abban az esetben kizárólag az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

  2020. január 1-jével a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évének január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság - a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt - a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

  2019. december 31-ig a jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a köznevelési feladatot ellátó hatóság gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, továbbá hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

  2020. január 1-től a hivatal gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról. A felmentést engedélyező szerv hivatalból, valamint a hivatal jelzése alapján elrendeli és felügyeli az óvodába járási kötelezettség és a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

  A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes köznevelési feladatot ellátó hatóság ellátja az óvodaköteles gyermek és a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a jogszabály szerint feladatokat.


  Közösségi funkciók