3 °C

 
 
Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

24/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRÓL szóló 25/2000.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

23/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott egyes díjfizetési kötelezettséget megállapító rendeletek hatályba lépésének módosításáról, melynek keretében módosította az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013. (II.4.), valamint a parkolásról szóló 4/2007. (II.19.) számú önkormányzati rendeleteket.

22/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 21/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

21/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. június 25-i ülésén rendeletet alkotott a GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL.

Bővebben

Adófizetési határidő: március 19

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2018.03.02. péntek
 
Utoljára módosítva: 2018-03-02 14:43
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A 2018 I. félévi helyi adók, valamint a gépjárműadó befizetését 2018. március 19-ig teljesítheti adópótlékmentesen, a február végén - március elején kézbesített Értesítés (számlaegyenleg) alapján.

   

  A 2018 I. félévi helyi adók, valamint a gépjárműadó befizetését 2018. március 19-ig teljesítheti adópótlékmentesen, a február végén - március elején kézbesített Értesítés (számlaegyenleg) alapján.

  Tájékoztatjuk Önt, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében 2018. január 1. napjától a helyi adókról szóló rendelet módosításra került, az alábbiak szerint:

  - a helyi adókról szóló C. törvény (továbbiakban Htv.) változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban. Az eddig hatályos Htv. szerint az építményadó kötelezettség a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrészre terjedt ki, mely mellett 2018-tól az adókötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozóra. Értelemszerűen az új adótárgy bevezetése a helyi adókról szóló rendelet építményadó rendelkezéseinek módosítását is szükségessé tette. A reklámhordozók adóztatásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében:

  - reklámhordozó a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklám közzétételét, illetve elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.

  - reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve

  a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,

  b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,

  c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá

  d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint a helyi önkormányzat által lakossági

  apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.

  - gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy az áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

  A hatályos szabályozás alapján a reklámhordozó utáni építményadó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa.

  Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése: az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg.

  Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, négyzetméterben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

  Az építményadó mértékének Htv. szerinti felső határa 12.000 Ft/m2, a Képviselő-testület a helyi adó rendeletével azonban csak 3.000 Ft/m2 adómértéket állított meg.

  A reklámhordozó Ptk. szerinti tulajdonosának - a 2018. január 1-jén a tulajdonában álló reklámhordozókról - 2018. január 15-ig adatbejelentést kellett tenniük a www.gyongyos.hu/Adó- és pénzügyek/Építményadó alatt megtalálható adatbejelentési nyomtatványon. Amennyiben a reklámhordozó megszerzése év közben történik, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kell megtenni.

  Az adatbejelentés alapján az építményadót - ún. kivetéses adóként - határozatban fogja az önkormányzati adóhatóságunk előírni, amit az adó alanyának (tulajdonosnak) két egyenlő részletben - március 15. és szeptember 15. napjáig - kell megfizetnie.

  - A reklámhordozók adókötelezettségének bevezetése mellett ugyanakkor a Képviselő-testület 2018. január 1-jétől 360 Ft/m2-ről 300 Ft/m2-re csökkentette az építményadó mértékét a lakó- és üdülőingatlanokhoz tartozó lakással és üdülővel azonos helyrajzi számon épített, illetve a társasházi alapító okiratnak megfelelően a társasházakban lévő lakástulajdonokhoz albetétként nyilvántartott gépjárműtároló esetében. Az adómérték-változással érintett adózók az adókötelezettségük változásáról (csökkenéséről) az e levélben található határozattal értesülnek.

  A fenti módosításokon túl az egyéb adónemek vonatkozásában a Rendelet nem változott.

  II.

  Az Értesítés (számlaegyenleg) sorainak értelmezése: Felhívom figyelmét, hogy az adószámla-egyenleg 2018. január 29-i állapot szerint készült, az adóhatóság által eddig a napig könyvelt adóbefizetéseket, valamint a 2018. február 08-ig kivetett adóelőírásokat, adótörléseket tartalmazza!

  - Előző évi hátralék/túlfizetés: a 2017. december 31-én fennálló adószámla-egyenleg, mely hátralék esetében az ”Előírás”, túlfizetés esetében a ”Törlés” oszlopban mutatkozik. Eltérő üzleti évesek adóelőlege az üzleti évi elszámoláskor kerül rendezésre.

  - Folyó évi adókötelezettség (előleg): a 2018. évre előírt, az utolsó határozattal megállapított éves adó összege

  - helyi iparűzési adónál: a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallásban 2017. július 01. - 2018. június 30. közötti előlegfizetési időszakra megállapított 2018. március15-i határidejű, második előlegrészlete.

  - Múltra szóló adókötelezettség: 2018. január 1-e után kivetett, de 2017. és azt megelőző évekre történő előírás és törlés összege.

  - Rendező tételek: 2018. január 1. után könyvelési tétellel rendezett előírás és törlés.

  - Folyó évi befizetések: 2018. január 1. és 2018. január 31. között befizetett és könyvelt összeg.

  - Számla egyenleg: + előző évi hátralék (előírás) - túlfizetés (törlés) + folyó évi adókötelezettség (előleg) + múltra szóló adókötelezettség (előírás, törlés) + rendező tételek (előírás, törlés) - folyó évi befizetések.

  - Ebből az értesítés kézhezvételekor fizetendő: az itt feltüntetett összeg megfizetésének pótlékmentes határideje már lejárt (hátralék), ezért befizetése az értesítés kézhezvételekor esedékes. Amennyiben a hátralék nem kerül befizetésre, úgy az adóhatóság végrehajtást rendel el.

  - Ebből március 19-ig pótlékmentesen fizethető: magánszemélyek kommunális adója, építményadó, gépjárműadó esetében a ”Folyó évi adókötelezettség (előleg)” sorában szereplő adó 50 %-a, míg a helyi iparűzési adónál a ”Folyó évi adókötelezettség (előleg)” sorában szereplő összeg.

  III.

  Tájékoztatom, hogy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 20. § (1)-(2) bekezdése alapján a fizetési kötelezettségét köteles

  - a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó (belföldi jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélynek, ideértve az egyéni vállalkozót is) a belföldi pénzforgalmi számlájáról átutalással,

  - pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó (magánszemély) a belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással teljesíteni.

  Az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó befizetések teljesítésére adónemenként külön számlát vezet, ezért kérjük, hogy a befizetni kívánt adónemet a megfelelő számlaszámú csekken szíveskedjen teljesíteni, illetve számlaszámra utalni!

  Gyöngyös Város Önkormányzatának számlavezető pénzintézete a Raiffeisen Bank Zrt., az adószámlák számlaszámai a következők:

  - Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla: 12001008-01519125-00900001

  - Építményadó beszedési számla: 12001008-01519125-01000001

  - Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla: 12001008-01519125-01100008

  - Iparűzési adó beszedési számla: 12001008-01519125-01200005

  - Jövedelemadó beszedési számla: 12001008-01519125-01300002

  - Gépjárműadó elszámolási számla: 12001008-01519125-01400009

  - Pótlék beszedési számla: 12001008-01519125-01500006

  - Bírság beszedési számla: 12001008-01519125-01600003

  - Idegen bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01700000

  - Egyéb bevételek elszámolási számla: 12001008-01519125-01800007

  - Talajterhelési díj elszámolási számla: 12001008-01519125-01900004

  - Államigazgatási eljárás illeték beszedési számla: 12001008-01519125-02000004

  - Helyi jövedéki adó beszedési számla: 12001008-01519125-02100001

  Amennyiben valamely adónemben hátralékkal rendelkezik két csekket kap, melyeken az értesítés kézhezvételekor fizetendő hátralékát, illetve a március 19-ig pótlékmentesen fizetendő I. félévi adóját rendezheti. Ha a teljes 2018. évi adóját szeretné befizetni, akkor kérem, szíveskedjék jelezni, és postázzuk Önnek a II. félévre vonatkozó befizetési csekkeket.

  A pótlék számlán fennálló 100 Ft-ot el nem érő tartozás esetében a számlaegyenleg mellé befizetési csekket nem mellékeltünk, mivel ezen tartozást nem kell megfizetni!

  Tájékoztatom továbbá, hogy az adó megfizetésének elmulasztása esetén - a késedelme minden naptári napja után - késedelmi pótlék kerül felszámításra, mely a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az adószámlán fennálló adóhátralék esetében adóhatóságunk végrehajtási eljárást foganatosít.

  IV. Az adózással, a befizetés rendjével, a befizetendő összeggel kapcsolatban felmerült kérdésekkel kapcsolatban ügyintézés az ügyfélfogadási napokon történik: hétfőn és szerdán 730-1600 óráig, pénteken 730-1330 óráig (kedd és csütörtöki napokon nincs ügyfélfogadás).

  ÜGYFÉLKÖR Adózó vezetéknevének kezdőbetűje szerinti felosztás ÜGYINTÉZŐ TELEFONSZÁM
  Magánszemélyek kommunális adója, építményadó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó, gépjárműadó
  A, Á, B, C, CZ, valamint az 1. sz. Lakszöv - 99. Ker. Kurcsinka Tamásné (”B” épület 7. szoba) 37/510-300/428
  CS, D, E, É Fricz Andrea (”B” épület 7-8. szoba) 37/510-300/426
  F, G, GY, H (”B” épület 7. szoba) 37/510-300/428
  I, J, K Fisterné Ördög Ildikó (”B” épület 8. szoba) 37/510-300/429
  L, M, N, NY, O, Ó, Ö, Ő, Pa-Pd Gálné Kiss Beatrix (”B” épület 6. szoba) 37/510-300/432
  Pe, Q, R, S, Sza-Sze Bodó Edit (”B” épület 7-8. szoba) 37/510-300/426
  Szé, T, TY, U, Ú, Ü, Ű, V, W, X, Y, Z, Zs Schmetzné Harman Szilvia (”B” ép. 6.szoba) 37/510-300/432
  Helyi adótartozások behajtása Frikk Henriett (”B” épület 9. szoba) 37/510-300/427
  Egyéb és idegen helyről kimutatott köztartozások behajtása Joóné Wachtler Zsuzsa (”B” épület 9. szoba) 37/510-300/430
  Könyvelés Vernyik Tamásné (”B” épület 5. szoba) 37/510-300/424

  Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk!

  Gyöngyös, 2018. február 09. Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoport


  Közösségi funkciók