3 °C

 
 
28/2020.(VIII.28.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. augusztus 27-i ülésén rendeletet alkotott A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ RENDSZERRŐL szóló 7/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

27/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott a helyi adókról szóló 27/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.

26/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 1/2013.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról.

25/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelet

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 2020. július 16-i ülésén rendeletet alkotott AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL szóló 18/2018.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Méhekkel kapcsolatos védőkörzeti Intézkedések

A Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyös és több környező település teljes közigazgatási területére védőkörzeti intézkedést rendelt el.

Bővebben

Nem változnak a 2016. évi helyi adók

Elküld Nyomtatás
Dátum: 2015.12.04. péntek
 
Utoljára módosítva: 2015-12-04 13:53
 
   

  Bezár
  Cikk küldés
   
   

  A Képviselő-testület a 2015. november 30-i ülésén elfogadott a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításainak eredményeként 2016. évben Gyöngyösön nem kell több adót fizetni, az egyes adónemekben az adómértékek nem módosulnak, mivel az utóbbi 2 évben gyakorlatilag minden adózói kört érintettek az adóterheket könnyítő szabályozások.

   

  Nem változnak a 2016. évi helyi adók

  A Képviselő-testület a 2015. november 30-i ülésén elfogadott a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításainak eredményeként 2016. évben Gyöngyösön nem kell több adót fizetni, az egyes adónemekben az adómértékek nem módosulnak, mivel az utóbbi 2 évben gyakorlatilag minden adózói kört érintettek az adóterheket könnyítő szabályozások.

  Bár mint írtuk 2016. évre vonatkozóan az adómértékek nem változnak, a magánszemélyek kommunális adójában a 70 éven felüli adómentesség módosításáról, valamint az iparűzési adóban a háziorvosokat érintő adókedvezmény bevezetéséről döntött a Képviselő-testület. Ezen változások 2016. január 1-jén lépnek hatályba.

  Ismert, hogy 2015. január 1-jétől a Képviselő-testület döntése értelmében mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól a 70. életévét betöltött magánszemély a lakása, lakásbérleménye után azzal, hogy az adómentesség legkorábban a 70. életév betöltésének évét követő év első napjától jár.

  A most elfogadott módosítás értelmében mentesül az adó megfizetése alól „a 70. életévét betöltött magánszemély egy – a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti lakóhelyéül, ennek hiányában tartózkodási helyéül szolgáló – lakástulajdona, lakásbérleménye után az alábbiak szerint:

  Amennyiben az adózó a 70. életévét:

  a) az adóév június 30. napjáig tölti be, az adómentesség a 70. életév betöltése évének első napjától,

  b) az adóév június 30. napját követően tölti be, az adómentesség a 70. életév betöltésének évét követő év első napjától

  illeti meg.”

  A fenti rendelet-módosítást két tényező generálta:

  - Az életkoruk szerint érintett adózók által megfogalmazódott az az igény, hogy aki a 70. évét az év első felében tölti be, az már a tárgyévben mentesüljön az adófizetés alól, ne kelljen erre a következő évig várniuk. Figyelembe véve az adózók ezen igényét, a Képviselő-testület – a mentességre jogosult adóalanyok körét ezzel tovább bővítve – döntése értelmében az adómentesség 2016. évtől azon adózónak, aki a 70. életévét az adóév június 30. napjáig tölti be, a 70. életév betöltése évének első napjától jár. Amennyiben 70. életévét június 30-át követően tölti be, úgy továbbra is a 70. életév betöltésének évét követő év első napjától jár.

  - Változás továbbá, hogy a 2016. évtől a 70. életévét betöltött magánszemélyt csak egy, a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti lakóhelyéül, ennek hiányában tartózkodási helyéül szolgáló lakástulajdona, illetve lakásbérleménye után illeti meg az adómentesség. Ezzel a módosítással „igazságosság” elvét kívánták a döntéshozók érvényesíteni azzal, hogy minden arra jogosult magánszemély csak egy ingatlan tekintetében mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Mindez azt jelenti, hogy azok a több lakástulajdonnal rendelkező adóalanyok, akik 2015. évre mentességet élveztek az összes lakásuk után, 2016. évtől már csak egy, a lakcímkártya szerint bejegyzett lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely címén lévő lakás után érvényesíthetik az adómentességet.

  A rendelet-változásból kifolyólag a már eddig is mentességben részesült adóalanyoknak nincs további teendője, adóhatóságunk a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján fog eljárni. Azon adóalanyok, akik 2015. évtől már megkapták a mentességről szóló határozatot, és csak egy lakásingatlannal rendelkeznek, és a lakástulajdonuk (lakásbérleményük) címe megegyezik a lakcímkártya szerinti lakóhelyük/tartózkodási helyük címével, továbbra is mentességre jogosultak a 2015. évi mentesítő határozatuk alapján. Ezzel szemben a több lakástulajdonnal (lakásbérleménnyel) rendelkező adóalanyok 2016. évtől csak a lakcímkártya szerinti lakóhelyük/tartózkodási helyük címével azonos lakás után mentesülnek az adófizetés alól, a többi lakástulajdonuk után az adókötelezettségük visszaáll 2016. évtől, melyről határozattal értesülnek.

  Felhívjuk azonban a 70 év fölötti Gyöngyös város illetékességi területén lakó állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben a lakástulajdonukban változás történik (Pl.: adás-vétel, az ingatlan-nyilvántartásba vagyoni értékű jog bejegyzés, stb.), akkor a 70 éves új tulajdonos a magánszemélyek kommunális adójának bevallása mellett az érvényes lakcímkártya másolatának benyújtásával igényelheti az adófizetési kötelezettség alóli mentességet.

  Élve a helyi adókról szóló törtvény által biztosított felhatalmazással új adókedvezmény bevezetéséről döntött a Képviselő-testület a helyi iparűzési adóban is. A törvény 2016. január 1-jei hatállyal történt módosítása felhatalmazta a Képviselő-testület arra, hogy a helyi adórendeletében a vállalkozó háziorvos számára mentességet, kedvezményt állapítson meg, amennyiben annak vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A törvényi szabályozás szerint háziorvosnak minősül az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként, vagy egyéni vállalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási, vagy védőnői tevékenységet végez, és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység végzésére vonatkozó, az OEP-pel kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

  A fentieket figyelembe véve a háziorvosok részére 50%-os adókedvezmény bevezetéséről döntött a Képviselő-testület. Az adómentességet először 2016. évről szóló helyi iparűzési adóbevallásban érvényesíthetik a vállalkozó háziorvosok, melynek a benyújtási határideje 2017. május 31. napja.

  Rendelettel a Képviselő-testület 2015-től 1,5 millió Ft összeghatárig adómentességet biztosít a kis és mikro vállalkozásoknak. Ez az adómentesség először 2016. évben realizálódik, mivel a 2015. évről szóló iparűzési adó bevallások benyújtási határideje 2016. május 31. napja.

  Felhívjuk az érintett vállalkozók figyelmét, hogy a Htv. 2016. január 1-jétől hatályos új rendelkezése értelmében a helyi adórendeletben szabályozott

  - 2016. évtől hatályos háziorvosok 50%-os adókedvezménye, valamint

  - a 2015-től érvényben lévő 1,5 millió Ft-os adóalap-mentesség

  csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősülnek, amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújthatók.

  Az új uniós szabályozás lényege a következő: Az egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó- és az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az adómentességet, adókedvezményt igénybe vevő vállalkozó csak az Európai Bizottság által elfogadott tartalmú de minimis nyilatkozattal (a helyi adórendelet 1. mellékletébe beépített tartalmú Nyilatkozat) veheti igénybe a helyi adókról szóló törvény 39/C. §-ban, s az ezzel összhangban az önkormányzati adórendelet 13. § (3)-(5) bekezdéseiben szabályozott adómentességet, adókedvezményt. Az önkormányzati adóhatóságnak pedig, mint a csekély összegű támogatás nyújtójának, a bevallás feldolgozásakor a nyilatkozat tartalmát ellenőriznie kell, adózónként részletezve nyilvántartást kell vezetnie az igénybevett adómentesség, adókedvezmény összegéről, s adatot kell szolgáltatni a minisztérium felé. A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni.

  Tisztelt Adózók!

  A fent leírtakból is kitűnik, hogy az önkormányzat a helyi adópolitikájával továbbra is törekszik a gyöngyösi állampolgárok, adófizetők életét megkönnyíteni a különböző jogcímeken biztosított mentességekkel, kedvezményekkel. Az iparűzési adó mentesség, kedvezmény érvényesítése tekintetében kérjük az érintett vállalkozásokat, hogy szíveskedjenek a rendelet ide vonatkozó részét áttanulmányozni! Amennyiben a de minimis szabályokkal kapcsolatban további információk jutnak adóhatóságunk birtokába, úgy erről igyekszünk minél hamarabb tájékoztatni Önöket! Amennyiben a leírtakkal összefüggésben, vagy a helyi adózással kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal, segítünk.

  Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság Adócsoportja


  Közösségi funkciók